FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Fiskeri efter affald

Country:
Region: 
På Niedersachsens nordsøkyst har kystfiskerne slået sig sammen med en miljø-ngo om at indsamle havaffald og undersøge måder at bortskaffe og genanvende plastkomponenter på.

Description

Det er første gang, en tysk FLAG støtter Fishing for Litter, som er et fælles initiativ for fiskeri og naturbeskyttelse, der drives af KIMO international med det formål at nedbringe mængden af havaffald i det nordvestlige Europa. Før da foregik der ikke indsamling af havaffald langs Niedersachsens nordsøkyst. Den lokale FLAG, der dækker hele Niedersachsens kyststrækning, indgik et samarbejde med NABU, som er en af Tysklands største miljø-ngo'er, for at iværksætte samme type indsats som naboregionen Slesvig-Holsten. Slesvig-Holstenerne havde allerede indført Fishing for Litter og dækkede såvel noget af den tyske nordsøkyst som næsten hele østersøkysten. 

I projektet Fishing for Litter bliver det affald, som fiskerne får med op i nettene, indsamlet om bord på de mindre fartøjer i store poser, som NABU leverer. Det kan f.eks. være dolly rope, rester af forskellige typer net, reb og andet plastaffald. Det giver dem også mulighed for at skaffe sig af med uønskede fangstredskaber. Alt affaldet bortskaffes gratis i NABU's containere, som er placeret i otte små havne i FLAG-området.

Derefter går NABU i gang med en intensiv manuel sortering af affaldet for at finde materiale til genanvendelse. I næste fase af projektet, hvor FLAG'en ikke medvirker, arbejder NABU sammen med forskere ved Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences om at finde løsninger på genanvendelse af forskellige plastmaterialer.

En anden del af projektet går ud på at højne bevidstheden blandt interessenterne og i offentligheden. NABU afholder to gange årligt en workshop for at udbygge kendskabet til udledning af plast til havene, årsagerne hertil, måder at bekæmpe det på og igangsættelse af en bæredygtig dialog mellem forskellige brugergrupper. Resultaterne bliver derefter fremlagt og drøftet for at sikre, at Fishing for Litter får endnu større virkning.

Results: 

Fishing for Litter hjælper med at bevare økosystemet ved at fokusere på at mindske påvirkningen fra havaffaldet. Ved at sortere og analysere "opfisket" affald producerer man nyttige data, som kan bruges til at udvikle foranstaltninger til nedbringelse af den mængde affald, der ender i Nordsøen. Fiskerne lærer mere om de forskellige typer affaldsmateriale, som de indsamler i deres net, og via skiltning på affaldscontainerne og andre steder i havnene fremhæves deres indsats for at forhindre affald i havet, og offentligheden kan orientere sig om emnet.

Transferability: 

Havaffald er en kilde til bekymring i de fleste fiskeriområder i Europa. FLAG'er i det nordvestlige Europa kan tilskynde de offentlige myndigheder til at gå med i Fishing for Litter-initiativet. Dette projekt er et godt eksempel på, hvordan FLAG'erne kan tilslutte sig en eksisterende ordning og opnå en maksimal effekt. I områder, hvor der ikke allerede findes initiativer, kan FLAG'erne været et godt sted at samle relevante organisationer og fiskere om at bekæmpe affald i havet. Samarbejde med andre FLAG-områder kunne bidrage til en øget virkning af sådanne projekter.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Erfaringer: Den fysiske kontakt med fiskerne er afgørende for en vellykket affaldsindsamling og for den løbende overvågning af hele processen på langt sigt.

  • Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: styrkelse og udnyttelse af miljøaktiverne inden for fiskeri og akvakultur

Funding

Total project cost €258 901
FLAG grant €223 561
  • EU contribution (EMFF): €190 027
  • Public contribution (regional): €33 534
Beneficiary contribution €35 340

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2017 to Dec 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Frank Schnieder
+49 4421 50048821
Germany
Publication date: 
12/11/2018
PDF Version