FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Inteligentne Rybactwo

Country:
Fińscy i polscy rybacy współpracują w zakresie popularyzacji nowych metod połowu korzystnych zarówno dla środowiska naturalnego, jak i sektora rybołówczego

Description

Metody połowu stosowane na licznych komercyjnych łowiskach słodkowodnych nastawione są przede wszystkim na odławianie najbardziej wartościowych gatunków ryb, np. w przypadku połowu przy użyciu sieci skrzelowych, gdzie celem są duże drapieżniki. Niemniej zdaniem wielu naukowców tego typu metody połowu mają negatywny wpływ na ekosystem jeziora oraz populację ryb. Rybacy z RLGD Laponia opracowali metody połowu dostosowane do określonych gatunków ryb oraz pór roku, umożliwiające złapanym rybom swobodne pływanie bez ryzyka zaplątania się w sieć. Dzięki temu możliwe jest wypuszczenie ryb, które są zbyt małych rozmiarów lub które zgodnie z przepisami podlegają ochronie, a jakość ryb pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Stosowanie tego typu sprzętu może również przyczynić się do rehabilitacji ekosystemów zbiorników wodnych zagrożonych eutrofizacją, poprzez odławianie małych ryb żywiących się planktonem, a także innych szkodliwych gatunków. Sprzęt ten zabezpiecza również zdobycz przed kradzieżą.

Głównym celem projektu FIN – Fishing Intelligently (Inteligentne Rybactwo) było promowanie przyjaznych dla środowiska metod połowu ryb słodkowodnych poprzez wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy RLGD Laponia oraz dwoma polskimi lokalnymi grupami rybackimi: Zalewem Zegrzyńskim oraz Mazurskim Morzem, przy wsparciu ze strony Polskiego Związku Wędkarskiego. W rezultacie rybacy z Polski mogą spodziewać się połowu wyższej jakości ryb oraz zwiększenia zysków, poprawy jakości wody, a także wizerunku rybołówstwa postrzeganego jako działalność zrównoważona. Projekt zakładał przeszkolenie ośmiu polskich rybaków w Finlandii, którzy następnie przekazywali zdobytą wiedzę kolejnym rybakom w Polsce. Plany zakładają zakup specjalnego sprzętu, dostosowanego do warunków panujących na polskich łowiskach słodkowodnych, a także zorganizowanie konferencji oraz wydanie broszury i ulotki celem rozpowszechnienia wyników w Polsce oraz w sąsiednich krajach.

Results: 
  • Co najmniej 20 polskich rybaków przeszkolonych w zakresie innowacyjnych metod połowu oraz wyposażonych w sprzęt umożliwiający połączenie ochrony populacji ryb z osiąganiem lepszych wyników finansowych.
  • Wyższa świadomość wśród rybaków z Polski, Finlandii oraz pozostałych krajów w zakresie wpływu poszczególnych metod połowu na środowisko naturalne.
  • Zacieśnienie współpracy pomiędzy rybakami z Polski i Finlandii w zakresie wykraczającym poza działania realizowane w ramach projektu.
  • Opracowanie broszury i ulotki poświęconej przyjaznym dla środowiska naturalnego metodom połowu oraz organizacja konferencji pod szyldem „Inteligentne Rybactwo” dla 50 uczestników w czerwcu 2020 r.
  • Długofalowo: poprawa jakości wód oraz sytuacji ryb słodkowodnych, a także zrównoważonego charakteru łowisk.
Transferability: 

Przyjazne dla środowiska metody połowu można stosować na wszystkich łowiskach słodkowodnych. Mają one szczególną wartość w obszarach, gdzie występuje wysoka zawartość składników odżywczych w wodach (w wodach eutroficznych). Może zachodzić konieczność dostosowania sprzętu do lokalnie zróżnicowanych zbiorników wodnych.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Wnioski: Zrozumienie i dostrzeżenie zalet przyjaznych dla środowiska metod połowu przez polskich partnerów było kluczowym warunkiem realizacji projektu. Pogodzenie oficjalnych wymogów dotyczących uzyskania wsparcia finansowego oraz obowiązujących w ramach projektu terminów z wymaganiami technicznymi (połów ryb jest w dużej mierze uzależniony od pory roku) wymagało skutecznego działania członków RLGD. Wcześniejsza współpraca pomiędzy polskimi i fińskimi RLGD-ami była pomocna w zakresie sprostania wszystkim wyzwaniom. Pozyskanie specjalistycznego sprzętu do połowu oraz dostosowanie go do zróżnicowanych typów zbiorników wodnych trwało dłużej, niż zakładano, ponieważ jego producenci stanowią małe firmy o ograniczonym potencjale produkcyjnym. Ponadto firmy te często specjalizują się w produkcji określonego typu sprzętu, dlatego pozyskanie kompletnego wyposażenia może wymagać konieczności nabycia poszczególnych elementów od różnych producentów.

Realizacja celu RLKS: c) podnoszenie wartości i kapitalizacja aktywów środowiskowych

Funding

Total project cost €45 120

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2019 to Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Edward Trojanowski
+48 22 76 40 413
Poland
Publication date: 
27/02/2020
PDF Version