FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Älykästä kalastusta

Country:
Suomalaiset ja puolalaiset kalastajat levittävät yhteistyössä tietoa uusista pyyntimenetelmistä, joista hyötyvät sekä luonto että kalastusala

Description

Kaupallisessa sisävesikalastuksessa käytetyillä menetelmillä pyydetään usein ensisijaisesti arvokkaimpia kalalajeja; esimerkiksi verkkokalastuksessa kohteena ovat suuret petokalat. Monien tutkijoiden mielestä tämä kuitenkin vaikuttaa kielteisesti järvien ekosysteemeihin ja kalakantoihin. Lapin kalatalouden toimintaryhmän kalastajat ovat kehittäneet eri kalalajeja ja vuodenaikoja varten erilaisia rysiä ja muita sulkupyydyksiä, joissa kalat eivät takerru hapaaseen vaan voivat uida vapaasti kalapesässä. Liian pienet tai lainsäädännöllä suojellut kalat voidaan päästää vapaaksi, ja saalis on erittäin hyvälaatuista. Näillä pyydyksillä järvistä voidaan poistaa pieniä planktoninsyöjiä ja muita haitallisia kalalajeja, jolloin rehevöityvien vesiekosysteemien kunto paranee. Ne estävät myös saalisvarkaudet.

Fishing Intelligently (FIN) ‑hankkeen päätavoitteena oli näiden ympäristöystävällisten sisävesikalastusmenetelmien käytön edistäminen vaihtamalla kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Mukana oli Lapin kalatalouden toimintaryhmä sekä puolalaiset FLAG-ryhmät Zegrzen tekojärveltä ja Masurian järvialueelta, ja lisäksi hanketta tuki Puolan virkistyskalastajien yhdistys. Puolalaisten kalastajien toiveena on, että hankkeen tuloksena veden ja pyydetyn kalan laatu ja toiminnan kannattavuus kohenevat ja kalastuksen maine ympäristön kannalta kestävänä toimintana paranee. Hankkeen yhteydessä Suomeen tuli koulutettavaksi kahdeksan puolalaista kalastajaa, jotka ovat sittemmin alkaneet siirtää oppiaan muille kalastajille Puolassa. Suunnitelmissa on puolalaista sisävesikalastusta varten mukautettujen sulkupyydysten hankinta sekä konferenssi, esite ja lehtinen, joiden avulla tuloksista kerrotaan Puolassa ja sen naapurimaissa.

Results: 
  • Ainakin 20 puolalaista kalastajaa sai innovatiivisiin pyyntimenetelmiin liittyvää koulutusta. He saivat myös käyttöönsä pyydykset, joiden avulla he voivat sekä suojella kalavaroja että parantaa liiketoimintansa tulosta.
  • Puolalaiset, suomalaiset ja muutkin kalastajat saivat tietoa erilaisten pyyntimenetelmien ympäristövaikutuksista.
  • Puolalaisten ja suomalaisten kalastajien väliset yhteistyösuhteet vahvistuivat myös hanketoimintojen ulkopuolella.
  • Ympäristöystävällisistä pyyntimenetelmistä laadittiin esite ja lehtinen, ja kesäkuussa 2020 on tarkoitus järjestää Fishing Intelligently ‑konferenssi, johon odotetaan 50:ä osallistujaa.
  • Pitkällä aikavälillä veden laatu paranee, sisävesikalat voivat paremmin ja kalastuksesta tulee kestävämpää.
Transferability: 

Ympäristöystävällisiä kalastusmenetelmiä voidaan käyttää sisävesikalastuksessa kaikkialla. Ne ovat erityisen hyödyllisiä siellä, missä vesien ravinnepitoisuus on korkea (rehevöityneet vedet). Pyydyksiä saatetaan joutua mukauttamaan, jotta ne soveltuvat käytettäviksi erilaisissa vesistöissä.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Kokemukset: Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä oli, että puolalaiset kumppanit ymmärsivät ympäristöystävällisten pyyntimenetelmien merkityksen ja arvon. FLAG-ryhmien työntekijät näkivät paljon vaivaa saadakseen sovitettua muodolliset rahoitustukivaatimukset yhteen hankkeen määräaikojen ja teknisten vaatimusten kanssa (kalastustoiminta on kiinteästi sidoksissa vuodenaikoihin). Puolalaisten ja suomalaisten FLAG-ryhmien aiempi yhteistyö helpotti kaikkiin haasteisiin vastaamista. Sulkupyydysten hankkiminen ja niiden rakenteen muuttaminen erilaisiin vesistöihin sopivaksi vei ennakoitua kauemmin, koska valmistajat ovat pieniä yrityksiä, joilla on rajoitettu tuotantokapasiteetti. Monet niistä ovat myös erikoistuneet vain tietyntyyppisiin pyydyksiin, joten koko pyydyssarjan hankkiminen voi edellyttää tilauksia useammalta valmistajalta.

Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: c) ympäristövarojen lisääminen ja hyödyntäminen.

Funding

Total project cost €45 120

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2019 to Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Edward Trojanowski
+48 22 76 40 413
Poland
Publication date: 
27/02/2020
PDF Version