FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

FEMER skóra z morza

Official Title: 
FEMER peau marine
Country:
Region: 
ID: 
GPP001-FR06
Dzięki współpracy z miejscowymi rybakami i projektantami, a zainspirowana tradycyjnymi technikami z innych społeczności rybackich w Europie, młoda francuska przedsiębiorczyni opracowała innowacyjny proces garbowania skór rybnych, które teraz sprzedaje projektantom mody w całym kraju jako "skórę z morza".

Description

Dzięki współpracy z miejscowymi rybakami i projektantami, a zainspirowana tradycyjnymi technikami z innych społeczności rybackich w Europie, młoda francuska przedsiębiorczyni opracowała innowacyjny proces garbowania skór rybnych, które teraz sprzedaje projektantom mody w całym kraju jako "skórę z morza".

Jak w wielu obszarach zależnych od rybołówstwa małej skali, społeczności w Zatoce Arcachon stoją wobec wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które wystawią ich dziedzictwo i przyszłość na ryzyko. Jednakże takie wspólnoty mogą również przełamywać owe wyzwania poprzez dostosowanie się do nowych kontekstów, potrzeb i możliwości. Dzięki połączeniu wsparcia Osi 4 EFR i Europejskiego Funduszu Społecznego, Marielle Philip połączyła swoje umiejętności biznesowe, innowacyjne pomysły i rodzinne dziedzictwo w celu opracowania nowego produktu, demonstrując możliwości gospodarki rybackiej o zamkniętym obiegu (circular economy, gospodarka okrężna).

Celem projektu było opracowanie innowacyjnej techniki garbowania, która przekształca skórę ryby w wysokiej klasy materiał do stosowania w branży mody.

Projekt rozpoczął jako badanie współfinansowane z Osi 4, które zostało przeprowadzone w latach 2012-2013. Pozwoliło to na zorganizowanie się interesariuszy i, z pomocą miejscowych kobiet, przetestowanie różnych technik garbarskich, na przykład z wykorzystaniem inwazyjnych gatunków roślin jako naturalnego garbnika. W pozyskiwanie surowców włączono miejscowych rybaków i przetwórców. Po tej wstępnej fazie badania, w 2013 roku zorganizowano, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, pilotażowy zakład produkcyjny i pozyskano pierwszych klientów. W listopadzie 2014 roku firma została formalnie powołana i zarejestrowano markę Femer Peau Marine ©. Lokalna Grupa Rybacka, poza udzieleniem początkowego wsparcia finansowego, mocno zaangażowała się w dalszy rozwój projektu, pomagając właścicielce w nawiązywaniu kontaktów i promocji produktu zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym.

Project website: www.femer.fr

Results: 

Projekt zaowocował rozwojem innowacyjnej techniki garbowania rybich skór, przy użyciu miejscowej inwazyjnej rośliny, która to technika obecnie jest zarejestrowanym znakiem towarowym (FEMER®, skóra rybna z Zatoki Arcachon).

Firma współpracuje z 40 rzemieślnikami, kupującymi rybną skórę FEMER® i rozwijającymi nowe produkty, które skorzystały na znacznej widoczności w mediach, zarówno lokalnych, krajowych, jak i na szczeblu europejskim.

Trzy osoby były zaangażowane w projekt, z których jedna jest zatrudniona na stałe.

Transferability: 

Projekt podkreśla potencjał, jaki niesie z sobą przełamanie barier między lokalnymi przedsiębiorcami i bardziej "tradycyjnymi sektorami", posiadającymi bogate lokalne zasoby i wiedzę, które można wykorzystać do tworzenia innowacyjnych pomysłów i produktów.

To pokazuje, jak gospodarka o obiegu zamkniętym może działać w społeczności nadmorskiej, opierając się na lokalnych zasobach rybnych, przynosząc pozytywny wpływ na środowisko naturalne i promując zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Wnioski: Projekt zależał w dużym stopniu od dynamicznej przedsiębiorczości promotora oraz LGR, udzielającej długoterminowego wsparcia w formie dofinansowania i coachingu. Pomocne były również możliwości sieci współpracy oferowane przez FARNET, na przykład poprzez transfer dobrych praktyk z fińskich społeczności rybackich z LGR Österbotten i aktywną współpracę z innymi podmiotami podczas spotkań organizowanych przez FARNET w ramach Osi 4. Trudnością w projekcie był brak zaliczkowania, co zmusiło promotora projektu do korzystania z własnych środków przed otrzymaniem wsparcia z Osi 4 i poszukiwania innych źródeł dofinansowania. Jednakże pomogło to promotorowi projektu zyskać widoczność i nabrać pewności siebie.
  • Cele RLKS realizowane w projekcie: wspieranie dywersyfikacji wewnątrz lub na zewnątrz rybactwa komercyjnego, kształcenie ustawiczne i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rybołówstwa i obszarach akwakultury.

 

Dyskusja i współpraca:
Właścicielka projektu jest zainteresowana nawiązaniem współpracy i wymianą poglądów na szczeblu UE, w tym z innymi przedsiębiorcami i innowatorami. Zidentyfikowane potrzeby i możliwości współpracy w ramach projektu obejmują:

  • Wymiany językowe w celu poprawy znajomości języka angielskiego wśród młodych, nieanglojęzycznych rodzimych przedsiębiorców;
  • Współpraca z uczelniami biznesowymi w celu podniesienia świadomości na temat błękitnego wzrostu i gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • Opracowanie projektów Erasmus + przy wsparciu LGR.

Podejmij dyskusję i zaproponuj współpracę z tym projektem na Linked In

Funding

Total project cost €10 085
FLAG grant €8 068
  • EU contribution (EMFF): €4 034
  • Public contribution (national): €4 034
Beneficiary contribution €2 017
  • Lead partner: €2 017

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2012 to Dec 2014
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Fémer

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Aline Delamare
+33 5 57 73 08 49
France

Organisation Contacts

Fémer
Ms. Marielle Philip
+33 5 57 73 08 49
France
Publication date: 
14/09/2015
PDF Version