FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Εξαγωγή ζωντανών χταποδιών

Official Title: 
TRANSPOLVO - “Identificação das condições para transporte de polvo vivo por longos períodos a altas densidades”
Country:
Το TRANSPOLVO είναι ένα ερευνητικό έργο που εξετάζει τις συνθήκες μεταφοράς ζωντανών χταποδιών στους καταναλωτές.

Description

Τα τελευταία χρόνια, το πορτογαλικό χταπόδι κίνησε το ενδιαφέρον διεθνών αγορών όπως η Ιαπωνία και η Κορέα. Εταιρείες αυτών των ασιατικών χωρών ενδιαφέρονται να αγοράσουν ζωντανά χταπόδια που χρησιμοποιούν σε παραδοσιακά εδέσματα όπως το Sannakji και το Ikizukuri. Προκειμένου να εξακριβωθεί εάν είναι δυνατή η εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ζωντανών χταποδιών σε μεγάλες αποστάσεις, έπρεπε να διεξαχθεί έρευνα. Ο Σταθμός Ερευνών στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας του πορτογαλικού Ινστιτούτου για τους Ωκεανούς και την Ατμόσφαιρα  (IPMA-EPPO), με έδρα στο Ολχάο, Αλγκάρβε, αποφάσισε, από κοινού με κάποιους εταίρους όπως η ένωση ARMALGARVE Octopus, να ερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες μια τέτοια μεταφορά θα ήταν εφικτή σε συμμόρφωση με τις διεθνείς απαιτήσεις των αγοραστών και τα πρότυπα ορθής μεταχείρισης ζώων.

Από κοινού, σχεδίασαν μια σειρά πειραμάτων προκειμένου να αξιολογήσουν την επιβίωση, την καλή διαβίωση των ζώων και την ποιότητα του νερού μέσω προσομοιώσεων μεταφοράς με διαφορετικές ποσότητες χταποδιών. Τα πειράματα διενεργήθηκαν με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ζώων που ισχύουν για επιστημονικούς σκοπούς (2010/63/EU).

Results: 

Οι δοκιμές κατέδειξαν ότι η ποιότητα του νερού παρέμεινε σε φυσιολογικά όρια, πλην όμως παρατηρήθηκε αύξηση της αμμωνίας (αζωτούχος ένωση που προκύπτει από τον μεταβολισμό της έκκρισης). Ωστόσο, παρά την σημαντική αύξηση ορισμένων μεταβολιτών, το ποσοστό επιβίωσης ήταν 100% σε όλες τις δοκιμές και τα χταπόδια είχαν μια ταχεία και πλήρη αποκατάσταση εντός ολίγων ωρών από το πέρας των πειραμάτων.

Το έργο αυτό προσδιόρισε τις επιχειρησιακές ανάγκες που συνδέονται με τη μεταφορά ζωντανών χταποδιών και τόνισε την ανάγκη δημιουργίας υποδομών, όπως οι ψυχόμενες δεξαμενές, για την στήριξη της δραστηριότητας. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης κίνησε το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών για σύσταση συστημάτων μεταφοράς με σκοπό την εξαγωγή ζωντανών χταποδιών.

Transferability: 

Η αλίευση χταποδιών στην Πορτογαλία αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αύξησης του κόστους παραγωγής και της στασιμότητας των τιμών πώλησης. Οι αλιείς και οι πλοιοκτήτες εξετάζουν με μεγάλο ενθουσιασμό τη δυνατότητα εξαγωγής των κεφαλοπόδων αυτών στην ασιατική αγορά.

Η ανάπτυξη πρακτικών λύσεων για τη μεταφορά ζωντανών χταποδιών για εμπορικούς σκοπούς μπορεί να συμβάλει στην εμπορευματοποίηση ενός σημαντικού αλιευτικού πόρου, που υπάρχει σε αρκετές περιοχές FLAG. Ορισμένα μαθήματα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους θαλάσσιους πόρους αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως τα εχινόδερμα και άλλα μαλάκια.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Το έργο αυτό καταδεικνύει τη σημασία συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων με τις απαιτούμενες επιστημονικές και τεχνολογικές δεξιότητες για την καινοτομία στον αλιευτικό τομέα. Πράγματι, το έργο συμβάλλει στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων σχετικά με την αλιεία και την εμπορία χταποδιών ενώ η δυνατότητα αύξησης του εισοδήματος από εξαγωγές μπορεί να βελτιώσει την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ορισμένων περιοχών FLAG, δεδομένου ότι τα χταπόδια αλιεύονται συνήθως από μικρές οικογενειακές αλιευτικές επιχειρήσεις.

Funding

Total project cost €81 207,32
FLAG grant €81 207,32
  • EU contribution (EMFF): €60 905,5
  • Public contribution (national): €20 301,82

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2015 to Dec 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Rita Pestana
+351 289 700 171
Portugal
Publication date: 
20/07/2017
PDF Version