FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Stärka lokala ostronbestånd i Tralee Bay

Official Title: 
Purchase of equipment to enhance native flat oyster stocks through spat collection in Tralee Bay
Country:
Ett fiskekooperativ anammar användning av ny teknik för att trygga hållbarheten för sina lokala ostronbestånd. Genom att börja använda yngelsamlare (coupelles) som används i Frankrike, har Tralee Oyster Fisheries Society lagt grunden för en bättre framtid för sina ostronfiskare och den lokala tradition de står för.

Description

Tralee Oyster Fisheries Society (TOFS) har fått ansvar för att administrera fisket efter vilda ostron i Tralee Bay. Det ideella kooperativet administrerar naturresursen för hela samhället. Under 2016 omfattade TOFS 78 båtar som skördade 180 ton plattostron till ett värde av 1 170 000 euro. Tralee Bay har en betydande naturlig reproduktionsförmåga för lokala ostron (europeiska plattostron, ostrea edulis) och för att ha kvar ett livskraftigt ostronbestånd tillämpar man även ett program för att samla in yngel[1].

Men på grund av brist på sedimentsubstrat[2], som är avgörande för reproduktionen, under senare år har beståndet varit mycket begränsat. Tillskottet av substrat brukar traditionellt sett komma från musselskal, som det inte längre är lika stor tillgång på, eftersom marknaden föredrar musslor med skal.

TOFS kände till att olika metoder används i Frankrike och ett besök hos franska ostronproducenter som använde coupelles gav dem en insikt i hur det går till. Genom samtal lärde de sig hur de skulle kunna användas på ett effektivt sätt med de tidvattenförhållanden som råder i Tralee Bay. För att tillhandahålla en alternativ livsmiljö där yngel kan sätta sig fast och öka tillgången på naturligt substrat, som är avgörande för optimal reproduktion, hjälpte den lokala FLAG TOFS att investera i sådana ostronyngelsamlare, så kallade coupelles, och tillhörande utrustning. Metoden har genomförts inom allt deras fiske och man räknar med att nivån av ostronyngel ska öka.


[1] Ostronlarver fäster vid en yta, som ostronskal, och kallas därefter yngel

[2] Den yta som ostron lever och växer på samt hämtar sin näring från.

Results: 

Detta projekt har gjort att Tralee Oyster Fisheries Society kunnat förnya sig genom att söka efter befintlig teknik och tillämpa den i stor skala på sitt fiske. Projektet har stärkt kooperativets förmåga och effektivitet i fråga om att hantera en gemensam resurs för sina medlemmar för den irländska statens räkning. Eftersom det startade sommaren 2018 räknar man emellertid inte med att se konkreta resultat i fråga om ostronyngelnivåer förrän våren 2019, eventuellt kommer man inte att se någon betydande ökning förrän 2020. 

Transferability: 

Coupelles (insamlare) och den pråm som används i detta projekt har sitt ursprung i Frankrike och man har därmed visat att teknik och utrustning kan överföras mellan ostronproducerande områden runt om i Europa. Andra FLAG-områden står inför utmaningar i fråga om ostronbestånden och kan, med tillräckliga yngelbestånd för att pröva nya metoder på en bärkraftig skala, vara intresserade av att studera liknande tekniköverföring.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Erfarenheter: Ostronproducenterna hade övervägt ett sådant här projekt i flera år, men motivationen för att genomföra idéerna i praktiken kom från deras engagemang i FLAG och som ett resultat av deras besök för att se hur coupelles används under verkliga förhållanden. Det ekonomiska stödet från FLAG gav dem den tillförsikt som krävdes för att satsa tid och pengar på ett projekt av tillräcklig omfattning för att göra skillnad. Möjligheterna att få tillgång till FLAG-finansiering har utgjort en fantastisk fördel för TOFS, eftersom det är en ideell organisation.
  • Bidrag till LLU-målet: a) innovation och tillföra mervärde längs hela fiskets leverantörskedja

Funding

Total project cost €168 113
FLAG grant €100 868
  • EU contribution (EMFF): €50 434
  • Public contribution (national): €50 434
Beneficiary contribution €67 245

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Vera O’donovan
+353 66 915 0909
Ireland
Publication date: 
24/08/2018
PDF Version