FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

От Дания до Родопите: рибарство по-близо до гражданите

Country:
Region: 
След учебно посещение във Fyn FLAG в Дания, член на сдружение на риболовците се вдъхновява да адаптира един от датските проекти към нуждите на своя район. Проектът има за цел да стимулира туризма и да подобри местните познания за свързаното с рибарството наследство.

Description

Западните Родопи в България са осеяни с язовири и реки, които се използват в голяма степен за рибовъдство и риболов. Поради ценните си природни ресурси, значителна част от района е със статут на защитени зони от „Натура 2000“. Това затруднява изграждането на нови туристически атракции, тъй като статутът на защита допуска единствено много внимателна експлоатация и е обвързан с прилагането на редица специфични мерки, което обезсърчава предприемачите.

Стратегията за местно развитие на FLAG определя засилването на туризма и любителския риболов като приоритети за района. И двете следва да бъдат постигнати, зачитайки защитените природни територии. Чрез този проект на FLAG, местното сдружение на ловците и риболовците изгражда експозиционен рибарски център в стара сграда, която притежава, и проектира материалите, които да бъдат представени (като реплики в пълни размери на местни видове риби и изображения на различните водни обекти в района). Сдружението също така разработва уеб платформа, която съдържа туристическа и рибарска информация като места за настаняване, информационни пунктове, магазини за риболовни принадлежности и магазини и ресторанти, където посетителите могат да опитат пресен местен улов.

Идеята за проекта се ражда през 2011 г., когато членове на борда и общото събрание на FLAG участват в учебно посещение в Дания, с цел заимстване на идеи за справяне с идентифицираните в стратегията предизвикателства. По време на визитата Владимир Пейков, член на управителния съвет на Сдружението на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ Девин, посещава инициативата Seatrout Fyn, която популяризира риболова на морска пъстърва като туристически акцент в района и устойчива и печеливша атракция. Завърнали се у дома, членовете на сдружението насочват своите усилия да проучат възможностите да направят същото, като по този начин консолидират района като риболовна туристическа дестинация с фокус върху балканската пъстърва.

Results: 

По проекта са предприети две основни дейности: изграждането на експозиционен рибарски център с изложбена зала и конферентна зала в неизползвано помещение в централата на сдружението, включително оборудване и изложбени материали; и разработване на уеб платформа с полезна информация за риболовните общности и туристи в района на действие на FLAG.

Стартирайки през 2020 г., уеб платформата е посетена над 1700 пъти през първите няколко месеца, а експозиционният център се използва за посещения на ученици, екологични образователни дейности, конвенции на риболовци и ловци и пресконференции. FLAG също така използва помещенията, за да информира местната общност за изпълнението на ВОМР и разпространява информация и образователни материали по теми, свързани с риболова.

Transferability: 

Този проект вече е доказано приложим на друго място, т.е. заимстван от Балтийско море и реализиран във вътрешноконтинентални райони. Той може да се окаже полезен за всички рибарски райони с потенциал за развитие на риболовен туризъм, особено когато използваните пространства са със статут на защитена територия, което затруднява започването на нов бизнес. Експозиционният рибарски център повишава осведомеността на местното население и туристите за природното наследство и рибните ресурси в района. Цифровите инструменти за разпространение на информация, като уеб платформата, осигуряват допълнителни възможности за популяризиране, информация и привличане на туристи.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Поуки: Проектът не би бил реализиран без вдъхновението от учебното посещение в Дания. Подобни пътувания се оказват ефективен инструмент за споделяне на идеи и дават по-голяма увереност на нови организатори в процеса на изпълнение и в потенциалните резултати. Разбира се, това изисква пътуването да бъде планирано правилно, така че посетените проекти да са най-подходящи за заинтересованите участници. Също така зависи от капацитета за адаптиране на посетените проекти към нуждите и активите на съответния местен район.

Принос към целта на ВОМР: г) насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство.

Funding

Total project cost €43 271
FLAG grant €43 271
  • EU contribution (EMFF): €36 780
  • Public contribution (regional): €6 491

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2020 to Dec 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Devin Hunting and Fishing Society

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Antim Parzhanov
+359 89 443 8144
Bulgaria
Publication date: 
16/04/2021
PDF Version