FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Cuan Beo, en levande bukt i västra Irland

Country:
Region: 
Cuan Beo upprättades av medlemmar av lokalbefolkningen som bor och arbetar nära Galway-bukten och som var medvetna om en allmän försämring av kvaliteten på buktens berömda skaldjursfiskevatten.
Cuan Beo project in Connaught, Ireland

Description

Ett antal faktorer bidrog till försämringen, bland annat överfiske, vattenföroreningar, förstörd livsmiljö och klimatförändring. Framför allt har det funnits bristande kommunikation mellan dem som befinner sig högre upp inom avrinningsområdet och kustsamhällen som är beroende av havet för sitt uppehälle.

Cuan Beo upprättades i mars 2017, som en sammanslutning av lokala skaldjursfiskare, kustfiskare, entusiaster för marint kulturarv och miljön och lokala grupper av invånare, med bistånd från den lokala FLAG-samordnaren. Andra associerade partner stödjer sedan dess sammanslutningens arbete, däribland ett antal statliga organ, lokala myndigheter och andra offentliga organisationer.

Cuan Beo började ta itu med frågor rörande vattenkvaliteten i södra Galway-bukten genom att bygga upp sammanhållning och insikter och genom att återupprätta kopplingen mellan land- och kustsamhällen, för att säkerställa att dess marina resurser skyddas och för att få till stånd en blomstrande livskvalitet och ekonomi för samhällena.

Under de två år Cuan Beo har funnits har man varit inblandade i flera initiativ för att lyfta fram de lokala marina resursernas betydelse, bland annat genom att hålla föreläsningar om skydd av det marina ekosystemet, demonstrationer av hur man tillagar fisk och skaldjur samt provsmakningar, tillsammans med en utbildningsdag för 500 grundskolebarn. Cuan Beo har dessutom anordnat seminarier om lokala ostron och ett projekt om att återställa ostron som sammanförde fiskare och statliga forskningsorgan för att studera nedgången för de lokala ostronen och identifiera modeller för bästa praxis inom fiskeriförvaltning och återställning.

Results: 

Cuan Beo har märkt ett förnyat intresse för och kunskaper om havsföroreningar och de marina resursernas värde utifrån ett ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Men att omsätta detta intresse i en förbättrad vattenkvalitet är en långsam process. Genom Cuan Beos engagemang med de lokala myndigheternas vattenplan lyckades organisationen uppnå att två floder som rinner ut i södra Galway-bukten prioriterades inom ramen för ramdirektivet för vatten och klassades som "prioriterade områden för åtgärder" för att förbättra deras vattenkvalitet.

Transferability: 

Detta exempel visar på möjligheten att skapa ett aktivt lokalt nätverk inom ett avrinningsområde som engagerar aktörer med politisk, vetenskaplig och/eller industriell bakgrund, liksom enskilda i alla åldrar, för att ta itu med ett viktigt miljöproblem. Problem av typen försämrad vattenkvalitet i kustområden som delvis beror på verksamhet högre upp i avrinningsområdet ställs andra grupper runt om i Europa inför, som skulle kunna använda sig av liknande angreppssätt för att ta itu med frågan. Cuan Beo vill gärna utveckla kontakter med andra liknande projekt runt om i och utanför Europa.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
 • Erfarenheter: Cuan Beo-projektets framgång kan i mycket hög grad tillskrivas entusiasmen hos de likasinnade personer som varit beredda att ägna det tid och samråda brett med lokala grupper. Goda insikter i finansieringsflöden är också viktigt – något som den lokala FLAG kan underlätta.
 • Bidrag till LLU-målet: Stärka och ta vara på fiskeri- och vattenbruksområdenas miljöresurser, inklusive insatser för att begränsa klimatförändringar.

Funding

Total project cost €83 344
FLAG grant €73 681
 • EU contribution (EMFF): €63 581
 • Galway Local Authority - Economic Rural and Community Development
  5 500
  Heritage Ireland
  3 600
  Local Authorities Water Programme
  1 000
Beneficiary contribution €9 663

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017
Sea Basins
Type of area
Theme

FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Séamus Breathnach
+353 95 32028
Ireland
Publication date: 
08/03/2019
PDF Version