FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Cuan Beo, elävä lahti Länsi-Irlannissa

Country:
Region: 
Cuan Beon perustivat Galwaynlahden lähistöllä asuvat ja työskentelevät henkilöt, jotka huolestuivat lahden kuuluisien simpukkavesien laadun yleisestä heikkenemisestä.
Cuan Beo project in Connaught, Ireland

Description

Heikkenemiseen vaikuttivat useat tekijät, mm. liikakalastus, vesien pilaantuminen, elinympäristöjen tuhoutuminen ja ilmastonmuutos. Erityinen tekijä oli yhteyksien katkeaminen ylempänä valuma-alueella toimivien ja merestä elantonsa saavien rannikkoyhteisöjen välillä.

Cuan Beo ‑yhdistyksen perustivat maaliskuussa 2017 paikalliset simpukanviljelijät, rannikkokalastajat, merellisen perinnön ja ympäristön vaalijat sekä kansalaisryhmät FLAG-koordinaattorin avustuksella. Yhdistyksen työtä ovat sittemmin tukeneet myös muut kumppanit, mm. eräät valtion ja paikallisviranomaiset sekä muut valtion organisaatiot.

Cuan Beo ryhtyi ratkomaan eteläisen Galwaynlahden veden laatuongelmia rakentamalla yhteenkuuluvuutta ja yhteisymmärrystä sekä luomalla uudet yhteydet manner- ja rannikkoyhteisöjen välille. Sen tarkoituksena oli varmistaa merellisten luonnonvarojen suojelu ja yhteisöjen elämänlaadun ja talouden koheneminen.

Kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana Cuan Beo on ollut mukana useissa Galwaynlahden merellisten luonnonvarojen merkitystä esiin tuovissa aloitteissa, joissa on mm. pidetty esitelmiä meriekosysteemin suojelusta sekä järjestetty ruuanlaittoesityksiä ja maistelutapahtumia. Lisäksi 500 alakoululaista kutsuttiin koko päivän kestävään tapahtumaan. Cuan Beo on myös järjestänyt kotoperäistä osteria käsitteleviä työpajoja ja osterin ennallistamishankkeen, jossa kalastajat perehtyivät yhdessä valtion tutkimusvirastojen kanssa kotoperäisen osterin kannan pienenemiseen ja laativat toimintamalleja kalastuksenhoidon ja kalastuksen ennallistamisen parhaita käytäntöjä varten.

Results: 

Cuan Beo on havainnut ihmisten jälleen kiinnostuneen meren pilaantumisesta sekä merellisten luonnonvarojen taloudellisista, yhteiskunnallisista ja kulttuurisista arvoista ja myös tietävän niistä enemmän. Tämän kiinnostuksen muuntaminen paremmaksi vedenlaaduksi on kuitenkin hidasta. Cuan Beo osallistui paikallisviranomaisten vesienparannusohjelmaan (Local Authority Water Programme, LAWPRO) ja onnistui sitä kautta saamaan kaksi eteläiseen Galwaynlahteen laskevaa jokea nimetyiksi vesipuitedirektiivin mukaisiksi painopistealueiksi, joiden vedenlaatua parannetaan.

Transferability: 

Esimerkki osoittaa, että valuma-alueelle on mahdollista luoda aktiivinen yhteisöverkosto, johon kuuluu poliittisen, tieteellisen ja/tai elinkeinotaustan omaavia toimijoita sekä kaikenikäisiä yksityishenkilöitä ja joka haluaa tarttua tärkeään ympäristöongelmaan. Muillakin yhteisöillä eri puolilla Eurooppaa on samankaltaisia ongelmia, joissa ylempänä vesialueella harjoitettu toiminta on osasyynä rannikkoalueiden vedenlaadun heikkenemiseen. Ne voisivat pyrkiä ratkaisemaan ongelman vastaavalla tavalla. Cuan Beo on kiinnostunut luomaan yhteyksiä muihin samankaltaisiin hankkeisiin EU:ssa ja muualla maailmassa.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
 • Kokemukset: Cuan Beo ‑hankkeen onnistuminen johtuu pitkälti samanmielisten ihmisten innostuksesta ja heidän valmiudestaan uhrata hankkeelle aikaa ja kuulla laajasti yhteisön jäseniä. Rahoituslähteiden tuntemus on myös tärkeää, ja siinä paikallinen FLAG-ryhmä voi olla avuksi.
 • Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: kalastus- ja vesiviljelyalueiden ympäristövarojen lisääminen ja hyödyntäminen, mukaan lukien toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Funding

Total project cost €83 344
FLAG grant €73 681
 • EU contribution (EMFF): €63 581
 • Galway Local Authority - Economic Rural and Community Development
  5 500
  Heritage Ireland
  3 600
  Local Authorities Water Programme
  1 000
Beneficiary contribution €9 663

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017
Sea Basins
Type of area
Theme

FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Séamus Breathnach
+353 95 32028
Ireland
Publication date: 
08/03/2019
PDF Version