FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Създаване на нова туристическа дестинация за любителски риболов

Country:
Region: 
Въпреки екологичния натиск, на който е изложен протокът Лимфиорд (Дания), той изобилства от морска пъстърва. Този вид риба е много привлекателен за рибарите. Проект за сътрудничество на местните групи за действие и местната инициативна рибарска група (FLAG) адресира икономическите и екологични цели в района, създавайки нова туристическа дестинация за любителски риболов.

Description

Екологичната ситуация в района на Лимфиорд е предизвикателство за общините и сектора на туризма от години. Излишъкът на хранителни вещества и проблемите, произтичащи от земеделските стопанства, намиращи се в съседство, са причина за липсата на риболовни ресурси в района, а оттам и на рибари, желаещи да посещават фиорда. Лимфиорд обаче предлага благоприятни условия за развъждане на морска пъстърва – мигриращ вид, предпочитан от рибарите заради вкусовите си качества.

Девет общини от област Лимфиорд обединиха усилия за подобряване на местната екологична обстановка, фокусирайки се върху намаляването на емисиите и прилагането на Рамковата директива на ЕС за водите. Местни групи за действие, както и местните инициативни рибарски групи (FLAG) в района работят съвместно с общините, за да подсигурят бъдещето на фиорда като анклав за устойчив риболовен туризъм.

В рамките на този проект за сътрудничество бе създадена дигитална платформа, която да подпомогне рибарите при планиране на евентуално пътуване до Лимфиорд. Платформата включва интерактивна карта с основните места за риболов, описание на различните участници в туристическия сектор (като гидове или доставчици на услуги по настаняване). Изброените заинтересовани страни в сектора на туризма са сертифицирани като „подходящи за риболов“, което означава, че предлагат и съоръжения за осъществяването на свързани дейности, напр. зона за почистване, фризери за улова или помещения за сушене на риболовната екипировка. Платформата предлага и риболовни съвети от местни рибари, например дали условията за риболов са по-добри през деня или през нощта, както и връзки към брошурите на датски и английски език.

Заинтересованите страни участваха също така в няколко семинара с цел да научат повече за риболовния потенциал на фиорда, да се опознаят, да създадат мрежа и да разберат повече за желанията и нуждите на рибарите-туристи. Участниците имат възможност да предложат допълнително и други туристически атракции за семействата на рибарите, като например фермерски магазини или занимания за деца.

Results: 

Основната цел на проекта (изграждане на туристическа дестинация за любителски риболов) ще отнеме много време. И въпреки това, вече има постигнати резултати:

 • Около 60 лица и фирми, сертифицирани като „подходящи за риболов“
  • шест местни гида
  • три фирми за отдаване под наем на лодки и каяци
  • шест магазина за рибарски принадлежности
  • 45 места за настаняване
 • Анализът на участващите лица и фирми показва явно увеличение на броя на гостите, посещаващи района с цел риболов
 • Създаване на платформа на датски, английски и немски език с насоки за рибарите при планирането им на риболовната екскурзия, включително презентация на местния бизнес: www.havørredlimfjorden.dk
 • Посещенията в платформата са се увеличили с 60 000 годишно през последните две години
 • Разработване на информационен пакет на тема риболов, включващ брошури, плакати, лога на партньорите, стикери и описания на предложенията на местния бизнес
Transferability: 

Установяването на полезни взаимодействия за постигане на положителни и трайни промени в даден район е от съществено значение. Въз основа на предишен опит в близък район – остров Фюн, Дания – и след проучвателна обиколка в района, партньорите по проекта намериха начин да укрепят местната икономическа структура и да насърчат субекти в обществения сектор в опазването на околната среда, като популяризират този нов туристически анклав сред рибарските общности на национално и международно ниво.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Поуки: Тези синергии са от съществено значение за успеха на проекта: участието на местни стопански субекти, което е от фундаментално значение за развитието на тази туристическа мрежа, допринесе за високото ниво на осведоменост по отношение подобряването на екологичната обстановка – главната цел на участващите общини. Местните групи за действие и местните инициативни рибарски групи (FLAG) се фокусираха върху това, което могат най-добре, а именно активирането на всички местни заинтересовани страни. Това означава, че местните власти биха могли да се концентрират върху подобрението на екологичната обстановка, необходима в анклава. Този туристически анклав, базиран на насърчаването на риболова, ще подкрепи усилията за подобряване на околната среда. Надеждата е, че това ще насърчи и нови видове във фиорда, което пък от своя страна ще увеличи още повече риболовния туризъм.

Принос към целите на ВОМР (Водено от общностите местно развитие): б) подпомагане на диверсификацията във или извън комерсиалните водоеми, учене през целия живот и създаване на работни места в зоните за риболов и аквакултури;

Funding

Total project cost €321 600
FLAG grant €88 000
 • EU contribution (EMFF): €57 200
 • Public contribution (national): €30 800
Beneficiary contribution €233 600
 • European Agricultural Fund for Rural Development
  73 000
  Danish Business Authority's Rural Fund
  67 000
  Skive Municipality
  11 700
  Jammerbugt Municipality
  11 700
  Thisted Municipality
  11 700
  Vesthimmerland Municipality
  11 700
  Lemvig Municipality
  11 700
  Morsø Municipality
  11 700
  Viborg Municipality
  11 700
  Struer Municipality
  11 700

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2017 to May 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

LAG Småøerne
FLAG Jammerbugt
LAG Thy-Mors
LAG Skive-Viborg
Aalborg Municipality
Skive Municipality
Jammerbugt Municipality
Thisted Municipality
Vesthimmerland Municipality
Lemvig Municipality
Morsø Municipality
Viborg Municipality
Struer Municipality

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Morten Priesholm
+45 22 32 84 93
Denmark

Organisation Contacts

LAG Småøerne
Mr. Morten Priesholm
+45 22 32 84 93
Denmark
Publication date: 
16/12/2020
PDF Version