FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Създаване на търговска марка с етикет „Concha de la Costa“

Country:
Region: 
FLAG Малага е прокарала инициатива за превръщането на специален вид местни миди („Callista chione“ или „concha fina“) в търговска марка, за да добави стойност към този местен вид и да гарантира висок стандарт за качество.

Description

В района на FLAG Малага малките крайбрежни риболовни кораби (SSCF) представляват около 80 % от местния флот. Поради важния принос на продуктите от района към местната икономика FLAG решава да насърчи популяризирането им и да добави стойност към видовете, които са обект на дребномащабния крайбрежен риболов.

Сред тях са мидите Concha fina“, характерни за крайбрежието на Малага и слабо търсени от консуматорите. За да промени това положение FLAG Малага разработва и лансира марката „Concha de la Costa“. Нейните стандарти за качество гарантират на консуматорите, че всички миди от вида „concha fina“, предлагани на пазара под наименованието „Concha de la Costa“, са пресен, местен продукт от занаятчийски риболов.  

Рибарската група стартира проекта с пазарно проучване, след което разработва маркетингов план, както и общ набор от правила за рибари, желаещи да участват в проекта. Изискванията включват минимални размери за продукта (6-7 cm), максимален интервал от улова до първата продажба (не повече от 11 часа) и максимален дневен улов на лодка (150 кг.). Освен това рибарите се задължават да спазват описаните в съответните наръчници правила за използване на марката и други технически детайли относно методите на улов.              

Местните рибни борси също дават своя принос за марката — те следят дали мидите „Concha fina“ са уловени съгласно критериите, посочени в общия набор от правила. Ако е така, продуктът се опакова под етикет Concha de la Costa“.

Results: 

Проектът е подобрил имиджа на мидите „Callista chione“: Понастоящем рибарите и други местни хора разпознават марката „Concha de la Costa“. Проведените за нейното популяризиране дейности са довели до нараснало търсене и 25-процентно увеличение на цената на продукта, от което са облагодетелствани както рибарите, така и местните пунктове за продажба. Освен това съответните риболовни райони са се регенерирали, тъй като уловът на „Concha de la Costa“ се осъществява от малки лодки при използване на селективни риболовни съоръжения, които намаляват изхвърления улов и връщат маломерните миди в морето.

Transferability: 

Подобни проекти могат да бъдат подпомагани от FLAG в райони, където има традиционно голям улов от местни видове, които обаче не се ценят достатъчно. Създаването на специална търговска марка с общи правила за улов и продажби прави продукта изключителен и добавя стойност, не съществувала преди. В случаите, когато рибарската група няма капацитет сама да разработи и управлява марката, може да се окаже, че за организатор на проекта е по-подходящ друг (риболовна организация, организация на производители….)

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Поуки: Предпоставка за създаването на търговска марка е спазването на редица законови изисквания, както и подаването на молба за регистрацията й в патентното ведомство. От съществено значение за успеха на проекта е и провеждането на подходяща информационна кампания, тъй като само ако тя стигне до консуматорите и им повлияе, може да се засили интересът към марката.
  • Принос към целта на ВОМР (CLLD): добавяне на стойност, насърчаване на културното наследство.

Funding

Total project cost €70 000
FLAG grant €70 000
  • EU contribution (EMFF): €52 500
  • Public contribution (regional): €17 500

Project information

Timeframe of implementation From Jun 2011 to Mar 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Mr. David Camacho Garcia
+34 952 50 97 27
Spain
Publication date: 
22/06/2018
PDF Version