FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Ένα σχέδιο παράκτιας διαχείρισης από τοπικούς αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές

Country:
Region: 
Οι μικρής κλίμακας παράκτιοι αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές έχουν συμμετάσχει ενεργά στο σχεδιασμό ενός σχεδίου παράκτιας διαχείρισης για την ακτογραμμή της Εμίλια-Ρομάνια. Το εν λόγω σχέδιο διαχείρισης αποθεμάτων επικεντρώθηκε σε τρία τοπικά είδη υψηλής αξίας που προσδιορίστηκαν από τον κλάδο σε περιφερειακό επίπεδο.

Description

Ενώ η ομάδα FLAG σχεδίαζε τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξής της, ένα από τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν από την τοπική κοινότητα ήταν η έλλειψη συντονισμού όσον αφορά τη διαχείριση αποθεμάτων των εννέα διαφορετικών λιμένων της ακτογραμμής της Εμίλια-Ρομάνια. Αυτό τονίστηκε κατά τη διαδικασία διαβούλευσης που διενήργησε η ομάδα FLAG με όλους τους τοπικούς ενδιαφερόμενους κατά την έναρξη της δραστηριότητάς της. Η ομάδα FLAG αποφάσισε να συστήσει μια ομάδα εργασίας, συνδυάζοντας τις προσπάθειες του αλιευτικού και υδατοκαλλιεργητικού κλάδου και των τοπικών εμπειρογνωμόνων, ώστε να εκπονηθεί ένα κοινό σχέδιο διαχείρισης για την περιοχή. Τα είδη Nassarius mutabilis (θαλάσσιο σαλιγκάρι), Sepia officinalis (σουπιά) and Squilla mantis (γαρίδα mantis) είναι τα τρία τοπικά είδη που καλύπτονται από το σχέδιο διαχείρισης. Ο τοπικός κλάδος της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας αποφάσισε να επικεντρωθεί σε αυτά λόγω της παρουσίας τους σε ολόκληρη την περιφέρεια, της σημαντικής οικονομικής τους αξίας και της ανάγκης προστασίας τους για τη διασφάλιση υγιών αποθεμάτων.

Μέσω δημόσιας πρόσκλησης, η ομάδα FLAG επέλεξε εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων ένα συνεταιρισμό θαλάσσιων βιολόγων οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της ανάπτυξης τεχνολογικών καινοτομιών για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (M.A.R.E. Scarl), μια κρατική εταιρεία που ειδικεύεται στις υπηρεσίες χαρτογράφησης και βάσεων δεδομένων για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας (Kosmoambiente) και το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Οι εμπειρογνώμονες εκπόνησαν από κοινού μια κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση, συλλέγοντας και αναλύοντας πληροφορίες για τη διασφάλιση ακριβών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των τριών αυτών αλιευτικών ειδών και για τον καθορισμό των βέλτιστων κατευθυντήριων γραμμών προς εφαρμογή από το σχέδιο διαχείρισης. Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης, αξιολόγησης και επικύρωσης, αλιείς, ιχθυοκαλλιεργητές και ιδιοκτήτες σκαφών της περιοχής συμμετείχαν ενεργά. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα FLAG διοργάνωσε και διηύθυνε δέκα συναντήσεις εργασίας με 120 συμμετέχοντες από τον κλάδο.

Αυτή η ανοδική προσέγγιση της συμμετοχής και του προσδιορισμού των συναφών εμπειρογνωμόνων είναι νέα για την περιοχή και η διαχείρισή της έγινε από την ομάδα FLAG. Εκπρόσωποι του εθνικού Υπουργείου Τροφίμων και Δασικών Πολιτικών (MIPAAF) ήταν παρόντες κατά την έναρξη της δραστηριότητας της ομάδας εργασίας προκειμένου να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη μεθοδολογία. Το MIPAAF είναι αρμόδιο για την ΤΑΠΤOΚ στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, εξ ου και το ενδιαφέρον για τη δυνητική εφαρμογή των μεθόδων και σε άλλες περιφέρειες της Ιταλίας. Τέτοιες ανοδικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται επίσης από την ομάδα FLAG για την αντιμετώπιση δύο εκ των υπολοίπων προσδιορισμένων προκλήσεων: του ευτροφισμού και της καλλιέργειας οστρακόδερμων.

Results: 

Το ενιαίο αυτό σχέδιο διαχείρισης είναι το πρώτο σχέδιο διαχείρισης αποθεμάτων στην περιοχή. Το τελικό προσχέδιο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τους ενδιαφερόμενους στα τέλη του 2019. Λόγω των ταχέων περιβαλλοντικών και οικονομικών αλλαγών, το σχέδιο διαχείρισης θα επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και θα επικαιροποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Το σχέδιο διαιρείται σε τρία μέρη, ένα ανά τοπικό στοχευόμενο είδος, και περιλαμβάνει νέα μέτρα, όπως η καθιέρωση ελάχιστου μεγέθους αλιευμάτων, οι τοποθεσίες και οι μέγιστες ημερήσιες ποσοστώσεις ή οι επιτρεπόμενες μέθοδοι και αλιευτικά εργαλεία.

Για την ενίσχυση του αντίκτυπου του έργου και τη δημόσια προβολή του κλάδου, διεξήχθη και η σχετική εκστρατεία επικοινωνίας. Ορισμένα στοιχεία της εκστρατείας περιελάμβαναν δραστηριότητες διάδοσης στις περιοχές γύρω από τους εννέα λιμένες κατά μήκος της περιφερειακής ακτογραμμής, ανοιχτές συναντήσεις εργασίας, διανομή υλικού επικοινωνίας, μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τέσσερα ανακοινωθέντα τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Transferability: 

Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε όλες τις θεματικές ενότητες, όπου η συγκέντρωση τοπικής γνώσης συνιστά προστιθέμενη αξία. Προϋπόθεση για τη διασφάλιση καλύτερης εφαρμογής της συνολικής αυτής προσέγγισης είναι η ύπαρξη μιας καλά συνδεδεμένης κοινότητας, καθώς και η συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων. Η ομάδα FLAG πρέπει να διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων. Αυτό κατέστη δυνατό μόνο λόγω της πρότερης εμπειρίας της ομάδας FLAG ως κύριου εμψυχωτή ολόκληρης της περιφερειακής περιοχής.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Διδάγματα: Για την κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου διαχείρισης, είναι σημαντικό να εμπλέκονται οι αλιείς από τα πρώτα κιόλας βήματα του σχεδιασμού. Αυτό οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση και αποδοχή των κανόνων, γεγονός το οποίο βελτιώνει την αποτελεσματική εφαρμογή.

Συνεισφορά στο στόχο της ΤΑΠΤΟΚ: ε) ενδυνάμωση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και στη διαχείριση των τοπικών αλιευτικών πόρων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Funding

Total project cost €20 000
FLAG grant €20 000
  • EU contribution (EMFF): €10 000
  • Public contribution (national): €7 000
  • Public contribution (regional): €3 000

Project information

Timeframe of implementation From Sep 2018 to Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

M.A.R.E. SCARL

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Angela Nazzaruolo
+39 0533 57693
Italy
Publication date: 
07/04/2021
PDF Version