FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Samförvaltning av fiskeresurser i Vättern

Country:
Samförvaltningsgruppen för Vättern, som stöds av FLAG, hjälper lokala intressenter att nå enighet om en hållbar förvaltning av fiskeresurserna i Sveriges näst största sjö.

Description

Vättern – Sveriges näst största sjö och den femte största i Europa – är ett viktigt område både för yrkes- och sportfiske, där båda konkurrerar om samma fiskeresurs (de mest betydelsefulla arterna är röding och kräftor). 2005 upprättades en samförvaltningsgrupp för att skapa en plattform för alla slags intressenter och säkerställa en plattform för dialog för långsiktig och hållbar förvaltning av fisket i Vättern, och för att göra förvaltningsprocessen mer flexibel och effektivare.

Samförvaltningsgruppen administreras av Vätternvårdsförbundet och har en rådgivande roll i förhållande till den nationella myndighet som ansvarar för fiskeriförvaltning.Gruppen samlar företrädare för yrkes- och självhushållningsfiskare, sportfiskare, fiskevattenägare, forskare, icke-statliga organisationer samt relevanta lokala, regionala och nationella myndigheter. Den gör det möjligt för olika intressenter att diskutera hur bevarandet av fisken ska gå till, vad som kan göras för att förbättra situationen avseende minskande fiskbestånd, hur de begränsade fiskeresurserna bör fördelas mellan olika kategorier av fiske samt utfärda styråtgärder och bestämmelser för fiske. Gruppen möts 4–5 gånger per år. I allmänhet står olika kommuner runt sjön värd och mötena inbegriper besök ute på fältet. Den har flera arbetsgrupper som fokuserar på särskilda frågor, som kräftor, regler och bestämmelser, fångstkontroller osv. Gruppen fattar i allmänhet enhälliga beslut.

När gruppen först upprättades (som en av fem pilotgrupper i Sverige), fick den inledningsvis stöd från nationella myndigheter, men sedan början av Område 4 har samförvaltningsgruppens verksamhet medfinansierats av FLAG Vättern, som betalar lönen för den fiskeriexpert som fungerar som samordnare på deltid, liksom rese- och traktamentskostnader för samförvaltningsgruppens medlemmar. FLAG hjälper också gruppen att knyta kontakt med vissa huvudaktörer, t.ex. kommuner runt sjön. Samarbetet mellan samförvaltningsgruppen och FLAG hjälper lokala aktörer, däribland fiskerisektorn, att få större inflytande över fiskeriförvaltningen.

Results: 

Gruppen har tagit fram ett antal rekommendationer och lagförslag som beaktats av nationella myndigheter, till exempel om att inrätta tre skyddade områden i Vättern och införa flykthål i kräftburar. En förvaltningsplan grundad på samarbete har tagits fram, med riktlinjer, mål och åtgärder för att främja hållbart fiske i Vättern. Även om förvaltningsplanen inte är juridiskt bindande, har intressenterna nått fram till en frivillig överenskommelse som fördelar fångster av de åtta viktigaste fiskarterna mellan olika kategorier av intressenter. Samförvaltningsgruppen har även bidragit till ett mer öppet och genomsynligt beslutsfattande, med större förståelse mellan intressenter och bättre efterlevnad av bestämmelserna, liksom en mer flexibel förvaltningsprocess. Processen är dessutom snabbare eftersom besluten är bättre förberedda och de nationella myndigheterna finns med från början.

Transferability: 

Detta exempel är särskilt relevant för FLAG som ställs inför konflikter mellan användare om fiskeresurser i sina områden. Tack vare att FLAG kännetecknas av partnerskap kan de samla olika intressenter runt bordet och främja enighet kring gemensamma mål. De kan också bidra till att se till att fiskerisektorn får göra sin röst hörd och beaktas vid beslutsfattande, även om det kommer att bero på lagstiftningssystem och skilja sig åt mellan medlemsstater i vilken mån man tar till sig rekommendationer från sådana samförvaltningsorgan.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Erfarenheter: Det är inte alltid lätt att nå enighet mellan intressenter med olika intressen. Det krävs mycket tid för diskussioner och hjälp från opartiska utomstående kan behövas. Sammansättningen av samförvaltningsgruppen bör vara så stabil som möjligt, så att dess medlemmar får tid att utveckla gemensamma insikter och förtroende. Det är också viktigt att använda sig av de kunskaper de olika fiskarna har, kunskaper man annars inte skulle få del av.
  • Bidrag till LLU-målet: stärka fiskerigruppers roll inom lokal utveckling och styrningen av lokala fiskeresurser och aktiviteter till sjöss, främja och ta vara på fiske- och vattenbruksområdenas miljöresurser, däribland verksamhet för att begränsa klimatförändringarna

Funding

Total project cost €100 000
FLAG grant €100 000
  • EU contribution (EMFF): €50 000
  • Public contribution (national): €50 000

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

The Lake Vättern Society of Water Conservation

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Adam Johansson
+46 10 223 63 54
Sweden
Publication date: 
29/08/2018
PDF Version