FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Co-management of fish resources in Lake Vãttern

Country:
FLAG-ryhmän tukema Vätternjärven kalastuksen yhteishoitoryhmä (Samförvaltning Fiske Vättern) auttaa paikallisia sidosryhmiä pääsemään yhteisymmärrykseen Ruotsin toiseksi suurimman järven kalavarojen kestävästä hoidosta.

Description

Vätternillä, joka on Ruotsin toiseksi suurin ja Euroopan viidenneksi suurin järvi, harjoitetaan merkittävää ammatti- ja virkistyskalastusta, jotka kilpailevat samoista kalavaroista (tärkeimpinä lajeina nieriä ja rapu). Kalastuksen yhteishoitoryhmä perustettiin vuonna 2005 kaikkien eri sidosryhmien keskustelufoorumiksi, ja sen tavoitteena on varmistaa Vätternin kalavarojen kestävä hoito pitkällä aikavälillä sekä joustavoittaa ja tehostaa hoitomenettelyjä.

Vätternin vesiensuojeluyhdistyksen (Vätternvårdsförbundet) hallinnoima yhteishoitoryhmä toimii kalastuksenhoidosta vastaavan kansallisen viranomaisen neuvonantajana. Ryhmään kuluu ammatti-, kotitarve- ja urheilukalastajien, vesialueiden omistajien, tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen sekä paikallis-, alue- ja keskusviranomaisten edustajia. Erilaisia etuja ajavat sidosryhmät voivat yhteishoitoryhmässä keskustella järven kalavarojen säilyttämiskeinoista, pienenevien kalakantojen tilanteen parantamisesta ja rajallisten kalavarojen jakamisesta eri kalastajaryhmien välillä. Yhteishoitoryhmä myös päättää kalastuksenvalvontatoimenpiteistä ja ‑määräyksistä. Se kokoontuu kolme tai neljä kertaa vuodessa Vätterniä ympäröivissä eri kunnissa. Kokouksen yhteydessä järjestetään yleensä kenttäkäynti. Ryhmällä on useita erityistyöryhmiä, jotka käsittelevät esimerkiksi rapuihin, sääntelyyn tai kalastuksenvalvontaan liittyviä asioita. Päätökset tehdään yleensä yksimielisesti.

Kun yhteishoitoryhmä perustettiin (yhtenä Ruotsin viidestä pilottiryhmästä), se sai aluksi tukea kansallisilta viranomaisilta, mutta toimintalinjan 4 käynnistyttyä FLAG-ryhmä Lake Vättern on osarahoittanut yhteishoitoryhmän toimintaa. Se maksaa osa-aikaisena koordinaattorina toimivan kalastusasiantuntijan palkan ja yhteishoitoryhmän jäsenten matkakustannukset ja kokouspalkkiot. FLAG-ryhmän avulla luodaan myös kontakteja erilaisiin avaintoimijoihin, kuten järveä ympäröiviin kuntiin. Yhteishoitoryhmän ja FLAG-ryhmän yhteistyö on lisännyt kalastajien ja muiden paikallisten toimijoiden vaikutusvaltaa kalastuksenhoidossa.

Results: 

Yhteishoitoryhmä on laatinut useita suosituksia ja lainsäädäntöehdotuksia, ja kansalliset viranomaiset ovat niiden pohjalta esimerkiksi perustaneet Vätterniin kolme suojelualuetta ja ottaneet käyttöön rapumertojen pakoaukot. Ryhmän laatima yhteishoitosuunnitelma sisältää ohjeita ja tavoitteita sekä toimenpiteitä kestävän kalastuksen edistämiseksi Vätternillä. Vaikka hoitosuunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova, sidosryhmät ovat tehneet vapaaehtoisen sopimuksen, jossa kahdeksan tärkeimmän kalalajin saaliskiintiöt on jaettu eri sidosryhmien kesken. Yhteishoitoryhmän ansiosta myös päätöksenteosta on tullut avoimempaa, sidosryhmät ymmärtävät toisiaan paremmin ja määräyksiä noudatetaan tehokkaammin. Myös kalastuksenhoitomenettelyt ovat joustavampia ja nopeampia, koska päätökset ovat paremmin valmisteltuja ja kansalliset viranomaiset ovat mukana alusta asti.

Transferability: 

Tästä esimerkistä voi olla hyötyä erityisesti sellaisille FLAG-ryhmille, joiden alueilla kilpaillaan kalavaroista. Kumppanuuteen perustuvat FLAG-ryhmät voivat saattaa yhteen sidosryhmiä ja edistää yksimielisyyden saavuttamista yhteisistä tavoitteista. Niiden avulla kalastusalan ääni voidaan saattaa päättäjien kuuluviin ja ottaa huomioon päätöksenteossa. Se, missä määrin yhteishoitoelinten suosituksia noudatetaan, riippuu kuitenkin lainsäädäntöjärjestelmästä ja vaihtelee jäsenvaltioiden välillä.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Kokemukset: Yksimielisyyden saavuttaminen eri etuja ajavien sidosryhmien välillä ei ole aina helppoa. Keskustelut vievät aikaa, ja ulkopuolinen sovitteluapukin voi olla tarpeen. Yhteishoitoryhmän kokoonpanon olisi pysyttävä mahdollisimman muuttumattomana, jotta jäsenten välille ehtii kehittyä yhteisymmärrys ja luottamus. On myös tärkeää hyödyntää erityyppisten kalastajien tietämystä, jota ei muuten otettaisi huomioon.
  • Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: kalastusyhteisöjen roolin vahvistaminen paikallisessa kehityksessä sekä paikallisten kalavarojen ja mereen liittyvien toimintojen hallinnointi; kalastus- ja vesiviljelyalueiden ympäristövarojen lisääminen ja hyödyntäminen, mukaan lukien toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Funding

Total project cost €100 000
FLAG grant €100 000
  • EU contribution (EMFF): €50 000
  • Public contribution (national): €50 000

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

The Lake Vättern Society of Water Conservation

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Adam Johansson
+46 10 223 63 54
Sweden
Publication date: 
29/08/2018
PDF Version