FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Bedre data om saltholdighed og temperatur giver større høst af flad østers

Country:
Region: 
Østersfarmerne i det sydlige Bretagne installerede en bøje med højfrekvent måleudstyr til at finde ud af, hvordan yngel af flad østers (limfjordsøsters) – en vigtig ressource i området – fæstner sig.

Description

Østers formerer sig ved at frigive henholdsvis æg og sperm i vandet, hvor befrugtningen finder sted. Derved dannes bittesmå larver, som efter 2-3 uger har udviklet en fod til at "bosætte sig" med, dvs. fæstne sig til en fast overflade, hvorefter de kaldes "yngel". Østersen bliver siddende al den tid, den vokser. I Frankrig er der to primære bugtområder, hvor man høster flad østers, Brest og Quiberon, som begge ligger i Bretagne. Bestandene af vild østers, hvis yngel hovedsageligt bruges til avl af denne art i fangenskab, trues i stigende grad af klimaforandringer og menneskelig aktivitet, som forringer vandkvaliteten og afstedkommer store temperaturudsving. Østersgydningen bliver mindre forudsigelig og gør det sværere at indsamle yngel til opdræt.

En række undersøgelser, som det franske nationale havforskningsinstitut Ifremer foretog lokalt, kædede miljøforhold som temperatur og saltholdighed sammen med østersgydningen og fandt, at disse parametre påvirkede ynglens bosættelse direkte både med hensyn til kvalitet og kvantitet. Derfor indsendte det regionale udvalg for skaldyrsopdræt i det sydlige Bretagne et projektforslag om at installere en bøje monteret med højfrekvent måleudstyr for at indsamle data om disse parametre. Dermed ville de kunne analysere ændringerne i østersens naturlige miljø og udregne det bedste tidspunkt at indsamle yngel på. Det ville så igen resultere i en mere effektiv yngelindsamling og en øget produktion af østers.

Auray-Vannes FLAG spillede en central rolle ved at støtte ansøgningen om CLLD-finansiering og en koordinerende rolle for projektets partnere. Bøjen er en af de første anordninger af sin slags i Frankrig, men efter den første kontakt med denne nye teknologi overvejer skaldyrsopdrætterne allerede, om de skal måle på flere parametre såsom klorofyl og forurenende stoffer.

Results: 

Bøjen blev sat i drift i september 2018 på et østersbrug i Quiberon-bugten. Den har stort set ingen indvirkning på miljøet, da den flyder oven over en havbund, der allerede bruges til skaldyrsopdræt. Sensoren måler vandets temperatur og saltholdighed hvert 20. minut og sender data til en onlineplatform to gange dagligt. Disse data kan bruges af alle skaldyrsopdrættere foruden af de forskningsinstitutioner, der deltager i projektet. De kan konverteres til grafik og figurer, som østersavlerne og forskerne kan anvende til modellering og udbygning af deres forståelse af miljøet.

Dataindsamlingen gennem 30 måneder viste, at havvandets saltholdighed falder, når floderne udleder mere ferskvand til bugten efter nedbør. Denne information bruges i regionale projekter som f.eks. FOREVER (rekruttering og opdræt af flad østers), der er et treårigt projekt finansieret i henhold til EHFF's indkaldelse af forslag til innovative akvakulturprojekter, i dette tilfælde genetablering af bestandene af flad østers i Bretagne.

Transferability: 

Hvis denne type projekt skal kopieres, kræver det et godt forhold mellem havbrugene og forskerne. Dataene skal være nyttige for alle projektpartnere, idet de selv får ansvaret for vedligeholdelse af anordningerne og analyse af dataene. De indsamlede oplysninger kan bruges både til at beskytte miljøet og effektivisere produktionen.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Erfaringer: Hvis projektet skal have reel betydning for lokalsamfundet, skal man holde sig vedligeholdelse og datamonitorering for øje på lang sigt. Alle de involverede interessenter (skaldyrsopdrættere, videnskabelige organisationer og laboratorier) skal være enige om proceduren og om, hvilke data der skal indsamles. Placeringen af måleudstyret er særlig vigtig for at sikre korrekt indsamling af de relevante data og samtidig minimere miljøpåvirkningen.

Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: (c) styrkelse og udnyttelse af miljøaktiverne inden for fiskeri og akvakultur, herunder indsatser for at afbøde klimaforandringer

Funding

Total project cost €17 554
FLAG grant €17 554
  • EU contribution (EMFF): €8 777
  • Public contribution (national): €8 777
Beneficiary contribution €4 388

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2018 to Dec 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Comité Régional Conchylicole de Bretagne Sud

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Marion Mazodier
+33 2 22 76 03 59
France
Publication date: 
10/05/2021
PDF Version