FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Akvaponik för att producera fisk och tomater

Official Title: 
Pecka’s greenhouses with fish and tomatoes
Country:
För att begränsa fiskodlingens miljöpåverkan har en grupp lokala aktörer, med inledande stöd från Leader LAG, utvecklat symbiotisk produktion av fisk och tomater till en mycket framgångsrik verksamhet.

Description

Efter många års fiskodling i Östersjön insåg Pecka Nygård att processen var skadlig för miljön och bestämde sig i stället för att producera fisk parallellt med grönsaker i ett system för kretsloppsodling på land. Utmaningen bestod i att skapa ett innovativt system som medger att en sådan akvaponisk process – att samtidigt odla fisk och växter – blir möjlig i större skala.

Pecka började med projektet som en hobby med ett litet växthus. Han försökte med flera olika fiskarter och odlade allt ifrån meloner till kryddväxter. Han slog sig samman med några studenter och personal från en intilliggande lantbrukshögskola för att få Leader-finansiering från Höga Kusten LAG för några av försöken. LAG stödde även några experiment med produktion av biobränsle från alger. Det akvaponiska system som växte fram gav produkter av god kvalitet och fiskpopulationen höll sig frisk under årens lopp, främst tack vare biobäddarnas förmåga att snabbt bryta ned oönskade främmande organismer och bakterier. Men för att garantera ekonomisk bärkraft i större skala behövde systemet testas i en kommersiell produktionsenhet för att utvärdera olika produktionsmetoder, arter och tekniker och nå fram till bästa möjliga ekonomiska resultat.

Efter många år av försök har företaget (Peckas Naturodlingar AB) byggt en storskalig anläggning för att odla tomater och regnbåge. Regnbåge är en sedan länge etablerad matfisk i området och tomater är en av de mest populära grönsakerna. Det nya systemet kommer att genomföras i ett 4 km2 stort växthus, med en årsproduktion på 20 ton fisk och 200 ton tomater. Vattnet från de stora fisktankarna filtreras ned i tomatbäddarna, där det renas av rötterna innan det förs tillbaka till fisktankarna. Växthuset värms huvudsakligen upp med hjälp av förnybar energi. Systemet kräver inga kemiska bekämpningsmedel eller antibiotika. Eventuella biologiska problem som uppstår i växthuset kan motverkas med ekologiska metoder, som att föra in insekter.

Results: 

Framgångsrik produktion av grönsaker och fisk i ett akvaponiskt system, utan något läckage av näringsämnen till miljön, innebär ett steg mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Avsikten är nu att upplåta licens för detta akvaponisystem i hela Sverige. Projektet har lett till att företaget, Peckas Naturodlingar AB, startats, vilket skapat åtta jobb. Det finns redan ett växande intresse för systemet från nya investerare.

Transferability: 

Startkapital för försök med akvaponi skulle kunna vara av intresse för många FLAG runt om i Europa och Peckas modell håller verkligen på att etablera sig i form av franchise på flera platser. Men de som är intresserade av att återskapa modellen måste testa tekniken och avgöra vilka grödor som lämpar sig bäst för deras områden. Det är också av avgörande betydelse att bestämma vilken fiskart man ska använda, liksom att identifiera optimal temperatur i vattentankarna och att kunna sälja fisken till ett bra pris.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Trots att akvaponi har prövats på många ställen, är det bara ett fåtal som har lyckats bli kommersiellt bärkraftiga. En viktig erfarenhet från det här projektet är att den viktigaste produktionen från ett akvaponiskt system är grönsaker, varför det är viktigt att välja en produkt med stor efterfrågan, som tomater. Det ligger ett mervärde i att systemet är kretsloppsbaserat och även producerar fisk, vilket gör det möjligt att få ut ett högre samlat pris för de två produkterna. Det är också viktigt att under ett tidigt skede av projektet upprätta och utveckla distributionskanaler.

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2016 to Jun 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Höga Kusten LAG
Publication date: 
18/06/2018
PDF Version