FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Социална възвръщаемост на инвестициите: Нов начин за измерване на резултатите, постигнати от местните инициативни рибарски групи (FLAG)

Official Title: 
Social Return on Investment: a new way to measure FLAG results
Country:
Region: 
ID: 
GPM008-UK20

Description

Context, needs, opportunity: 

В рамките на дейността си, която разви между септември 2012 г. и декември 2015 г., МИРГ Корнуол и острови Сили обхвана район с 532 300 жители, вкл. 1000 души, пряко заети в областта на риболова. Рибарската група съсредоточи усилията си в разработване на местната верига за доставки, предоставяне на споделени инфраструктурни съоръжения на рибарски общности и подкрепа за обучения, изграждане на капацитет и икономическо развитие на крайбрежните райони. Една от интересните цели на МИРГ бе да финансира „аниматор по рибарството“, чиято основна задача бе да помага на рибарите да представят и лансират проекти по всички оси на ЕФР. Аниматорът бе нает на работа от „Благотворителната организация на корнуолската селска общност“ в партньорство с „Дружеството за развитие на Корнуол“, отчетния орган на рибарската група.

В края на програмния период МИРГ искаше да оцени по-широкия принос на аниматора, чиято основна задача бе да популяризира стратегията на групата сред потенциалните бенефициери. При това трябваше да бъдат отчетени не само количествени данни като броя на новосъздадените работни места. Така бе решено да бъде приложена методологията за социалната възвръщаемост на инвестициите.

Objectives: 

Установяване и измерване на социалните ползи от дейността на МИРГ за общността, както и изразяването им в съответна парична стойност.

Activities: 

Социалната възвръщаемост на инвестициите (SROI) представлява метод, спомагащ за изразяването на нефинансовите ползи (ползи, които не могат да бъдат измерени с традиционните финансови показатели) от даден проект или дейност във финансови стойности.[1]

В сътрудничество с Университета в Глостършир „Rose Regeneration”, компания, занимаваща се с икономическо развитие, разработи специална методология, по която дейностите на МИРГ Корнуол да бъдат изразени във финансови стойности. Социалните ползи от дейността на рибарската група бяха оценени с оглед осемте характеристики на устойчивата общност, а именно:[2]

  • активна, приобщаваща и безопасна общност
  • добре управлявана общност
  • чувствителна към околната среда              
  • добре планирана и изградена
  • с добри транспортни и комуникационни връзки
  • гостоприемна за всички
  • с процъфтяваща икономика
  • предоставяща добри услуги

Тези характеристики обикновено нямат пазарна стойност, затова методът SROI изисква да се намерят подходящи „заместители“ или косвени показатели[3].          Посредством интервюта с бенефициерите на проекта и поредица от сложни изчисления оценителите успяха да оценят приноса на аниматора по всяка една от осемте характеристики на устойчивата общност, предлагайки финансова стойност за изразяване на този принос. При сравняването на финансовия резултат (19 700 000 €) с общия бюджет на МИРГ (3 600 000 €) бе изчислено, че социалната възвращаемост на инвестициите възлиза на 5,45[4].

 


[1] За повече информация относно SROI вж. напр. http://socialvalueuk.org/what-is-sroi/the-sroi-guide

[2] Съгласно дефинираните в Bristol Accord (2005 г.) характеристики и принципи на устойчива общност в ЕС.

[3] Тези заместители включваха напр. „готoвност да се плаща за по-добро качество на водата“, „по-често говорене със съседите, изразено в годишна стойност“ или „разходи за отиване и връщане до най-близкия супермаркет“. 

[4] Трябва да се има в предвид, че макар че социалната възвръщаемост на инвестициите да се дава в парично изражение, тя не бива да се сравнява с финансовата възвръщаемост на инвестициите, изчислена чрез традиционни счетоводни методи: Тя обаче позволява да бъдат сравнявани социалните ползи от два или повече проекта/дейности.  

 

Main achievements: 

с помощта на методологията SROI местната инициативна рибарска група успя да оцени и онагледи по-широкото въздействие от дейността на аниматора по рибарството, както и да изрази в парична стойност ползите за рибарската общност по достоверен и утвърден начин.

Transferability: 

всички МИРГ срещат трудности да излязат извън рамката на чистото пресмятане на разходите по проекта и измеряемите резултати, за да могат да измерят и докажат по-широкото въздействие от проектните дейности по съживяване в общността. Методологията SROI предоставя такава възможност. Редно е обаче да се отбележи, че тази методология все още не е напълно разработена, а за прилагането й се изискват специфични експертни познания.  

Lessons: 

при прилагането на тази методология е важно да се работи с компетентни и опитни експерти, за да могат да бъдат получени достоверни резултати. Този метод може да спомогне действащите лица на воденото от общностите местно развитие (CLLD) да бъдат насърчени да мислят за по-широките ценности и ползи от местното развитие. Той може да вдъхнови аниматори в общностите да развиват активно проекти и връзки.

Resources

Skills: 
  • An external company with expertise in the SROI methodology must be involved.
  • One staff member from the FLAG to collect data and coordinate with project beneficiaries and the SROI expert consultant.
Financial resources: 

Approx. €6 200 (£5 000)

Information

Timeframe of implementation From Apr 2016
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

Cornwall Rural Community Charity

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Amy Thurtle
(1736) 362782
United Kingdom

Organisation Contacts

Cornwall Rural Community Charity
Mr. Chris Ranford
+44 1872 243559
United Kingdom
Publication date: 
27/04/2016
PDF Version