FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Krajowe sieci – sposób na integrowanie LGR i wzmacnianie kompetencji lokalnych podmiotów w zakresie RLKS

Official Title: 
National networks – connecting FLAGs and building local capacity in CLLD
Country:

Description

Context, needs, opportunity: 

Sposób zarządzania:

 • Sieć była ulokowana w Centrum Badawczym Gospodarki Wiejskiej (Rural Economy Research Centre), państwowej agendzie podległej estońskiemu Ministerstwu do spraw Wsi;
 • Roczne plany pracy były ustalane wspólnie przez IZ oraz LGR;
 • Priorytety działalności były oparte na ankietowym badaniu potrzeb wszystkich LGR.

Główne działania:

 • Roczny program szkoleniowy dla LGR: skierowany przede wszystkim do rybaków i organizacji rybackich i przeprowadzony wspólnie z IZ. Celem było wsparcie utworzenia ośmiu LGR (zbudowanie lokalnego partnerstwa, przygotowanie strategii oraz uruchomienie działalności LGR). Program szkolenia obejmował m.in. zarządzanie projektami, zamówienia publiczne oraz komunikowanie się. Przygotowano także obszerny podręcznik (koszt szkolenia ok. 100.000 euro, było ono finansowane ze środków krajowych oraz pomocy technicznej EFR).
 • Organizacja dwóch spotkań w roku oraz serii szkoleń tematycznych, spotkań okrągłego stołu, jak również warsztatów zacieśniających więzi między LGR a IZ oraz budujących wspólne rozumienie kwestii związanych z wdrażaniem Osi 4. Na spotkaniach poruszano takie zagadnienia jak: system wdrażania, ustawodawstwo krajowe i zasady realizacji Osi 4. Uczestnicy: w spotkaniach uczestniczyło ok. 40 osób, w tym kierownicy ośmiu LGR wraz z członkami zarządów, rybakami i innymi przedstawicielami lokalnej społeczności.
 • Pakiet wsparcia ewaluacyjnego, mający na celu pomoc LGR w ewaluacji ich działalności i w wypracowaniu kształtu RLKS w nowym okresie programowania. Kosztował w sumie ok 15.000 euro i obejmował następujące działania:
  • Warsztat oceniający rezultaty osiągnięte przez LGR w okresie (przeprowadzony w marcu 2014 r.);
  • Szkolenie z zakresu przygotowania nowych LSR;
  • LGR miały też możliwość poprosić o pomoc ewaluatorów „na zamówienie” w przygotowywaniu swoich strategii.

Upowszechnianie informacji pochodzących z poziomu UE, w tym komunikowanie ich do sektora rybackiego oraz tłumaczenie materiałów FARNET (przewodników i magazynu). Koszty tego działania stanowiły ok. 10% całkowitego budżetu Krajowej Sieci.

Wspieranie współpracy:

 • Organizowanie wizyt studyjnych do innych krajów Europejskich (np. rybacy ze wszystkich 8 estońskich LGR odwiedzili polską LGR Kaszuby w celu wymiany doświadczeń na temat rozwijania turystyki i podnoszenia atrakcyjności obszaru);
 • Wspieranie procesu wypracowywania pomysłów na projekty współpracy.
Main achievements: 

Ozwój kompetencji LGR i skuteczne wdrożenie programu Osi 4 w Esotnii w okresie 2007-2013. Estońskie LGR rozpoczęły działalność jako jedne z pierwszych w Europie (na początku 2010 roku) i udzieliły wsparcia ponad 700 projektom lokalnym.

Transferability: 

19 spośród 20 Państw Członkowskich wdrażających RLKS w ramach EFMR przewiduje utworzenie Krajowej Sieci. Model estoński moze stanowić przykład wsparcia, jakie KS może zapewnić dla LGR.

Lessons: 

Partycypatywny proces podejmowania decyzji na temat priorytetów i podejmowanej tematyki podniósł skuteczność działania sieci i jej zdolność reagowania na potrzeby LGR. Wskazuje to na potencjalne korzyści z przeznaczenia odpowiedniej wielkości środków na KS.

Resources

Skills: 

Doświadczenie w rozwoju terytorialnym, znajomość podejścia oddolnego, umiejętność komunikowania się i zdolność bieżącego zarządzania działalnością KS.

Staff resources (FTE): 
2
Financial resources: 

120 000 euro rocznie (budżet pomocy technicznej EFR 2007-13).

Information

Timeframe of implementation From Jan 2007 to Dec 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

Fisheries Groups Network
Publication date: 
11/11/2015
PDF Version