Visit the new FARNET 2014-2020 website

Społeczny zwrot z inwestycji: nowy sposób mierzenia wyników LGR

Cornwall and Isles of Scilly FLAG 

LGR Kornwalii i wysp Scilly zleciła analizę korzyści społecznych z inwestycji w celu zmierzenia wpływu jej działań animacyjnych. Okazało się, że każde euro zainwestowane przez FLAG przyniosło zwrot społeczny 5,45 € w postaci korzyści dla lokalnej społeczności.

Ten przykład CLLD jest także dostępny w:

 

Kontekst, potrzeby i szanse

LGR Kornwalii i Wysp Scilly działała od września 2012 do grudnia 2015 roku i obejmowała obszar o populacji 532 300 mieszkańców, w tym 1000 osób bezpośrednio zatrudnionych w rybołówstwie. LGR koncentrowała się na rozwoju lokalnego łańcucha dostaw, zapewniając wspólną infrastrukturę dla społeczności rybackich, a także wspierała szkolenia, budowanie potencjału i rozwoju gospodarczego w strefie przybrzeżnej. Interesującą cechą LGR było finansowanie "Animatora Rybołówstwa", którego głównym zadaniem była pomoc dla rybaków w ubieganiu się o finansowanie ze wszystkich osi EFR. Animator został zatrudniony przez Cornwall Rural Community Charity (Kornwalijską Organizację Rozwoju Wsi) we współpracy z Cornwall Development Company, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie biura LGR.

Pod koniec okresu programowania, LGR chciała ocenić wymiar wkładu animatora, którego głównym zadaniem było promowanie strategii LGR wśród potencjalnych beneficjentów, wykraczając poza dane ilościowe, takie jak liczba utworzonych miejsc pracy. Podjęto decyzję, aby korzystać z metody społecznej stopy zwrotu z inwestycji (Social Return on Investment, SROI).

Cele 

Zidentyfikowanie społecznych korzyści działalności LGR dla lokalnej społeczności oraz przypisanie im  wartości pieniężnych.

Metoda

Metoda SROI pozwala na przypisanie wartości finansowych korzyściom niefinansowym (które nie mają wartości rynkowej i nie mogą być przeliczone na wartości finansowe w sposób konwencjonalny) realizowanym w jakimś projekcie lub działaniu1.

Aby przypisać wartość finansową działaniom LGR Kornwalii, firma Rose Regeneration, zajmująca się rozwojem gospodarczym, we współpracy z Uniwersytetem Gloucestershire opracowała specjalną metodykę. Korzyści społeczne z działalnością LGR zostały ocenione na podstawie następujących ośmiu cech zrównoważonej społeczności2:

 • aktywna, integrująca i bezpieczna,
 • dobrze zarządzana,
 • posiadająca dobrą infrastrukturę usług,
 • dobrze powiązana,
 • wrażliwa na środowisko,
 • atrakcyjna,
 • dobrze zaprojektowana i zbudowana,
 • otwarta na wszystkich.

Cechy te zwykle nie mają wartości rynkowej, dlatego metoda SROI wymaga znalezienia odpowiednich "proxy" lub pośrednich wskaźników3. Poprzez wywiady z beneficjentami projektu oraz szereg skomplikowanych obliczeń, oceniający byli w stanie ocenić, jak praca animatora wpłynęła na osiem cech zrównoważonej społeczności i zaproponowali ich wartości finansowe. Ostateczny wynik (19 700 000 €) porównano następnie z łącznym budżetem LGR (3 600 000 €), co dało wartość SROI 5,454.

 • Główne osiągnięcia: Metoda SROI pozwoliła LGR na ocenę i wykazanie szerszych skutków działalności animatora rybołówstwa, a także na przypisanie wartości pieniężnej korzyściom dla społeczności rybackiej w sposób akceptowany i wiarygodny.

 • Możliwość przenoszenia doświadczeń: Wszystkie LGR walczą z problemem wyjscia poza proste wyliczenie kosztów projektu i jego mierzalnych efektów, aby wykazać i zmierzyć szersze skutki animowania społeczności i wsparcia przygotowania projektów. Metoda SROI jest jednym z możliwych rozwiązań. Należy jednak zauważyć, że metoda jest wciąż w fazie rozwoju i wymaga specjalistycznej wiedzy, aby ją zastosować.

 • Wnioski: W tej metodzie ważne jest, aby pracować z kompetentnymi i doświadczonymi specjalistami w celu osiągnięcia wiarygodnych wyników. Metoda ta może pomóc skłonić aktorów RLKS do pomyślenia o szerszych wartościach rozwoju lokalnego i może zainspirować animatorów społeczności do aktywnego rozwoju projektów i sieci powiązań.


Środki

 • Umiejętności: trzeba skorzystać z zewnętrznej firmy mającej doświadczenie w stosowaniu metody SROI.

 • Zasoby ludzkie: Jedna osoba z zarządu LGR zaangażowana w zbieranie danych i koordynację między beneficjentami a zewnętrznym ekspertem ds. SROI.

 • Środki finansowe: około 6.200 € (£ 5 000)

 • Inne środki: Administracja LGR do pomocy w opracowaniu raportu końcowego.


Pozostałe dane i informacje kontaktowe

Czas trwania: 15 dni

Data przygotowania studium przypadku: kwiecień 2016

Rodzaj organizacji promotora projektu: LGR  

Chris Ranford
E-mail: Chris.Ranford (at) cornwallrcc.org.uk

Strona internetowa: http://www.cornwallrcc.org.uk

FLAG factsheet


Słowa kluczowe: społeczna stopy zwrotu z inwestycji, SROI, upowszechnianie efektów RLKS, animacja społeczności.


1 Więcej o metodzie SROI np. tu: http://socialvalueuk.org/what-is-sroi/the-sroi-guide (po angielsku) lub tu: http://strategia.um.warszawa.pl/sites/default/files/raport_dot._sroi.pdf (po polsku)
Zdefiniowanym w Porozumieniu bristolskim (2005), które określa ogólnounijne zasady i cechy zrównoważonej społeczności.
3 Proxy obejmowały na przykład wycenę takich korzyści jak "gotowość do płacenia za poprawę jakości wody", "wartość roczną przypisywanegą częstszym rozmowom z sąsiadami" lub "koszt podróży w obie strony do najbliższego supermarketu".
4 Należy pamiętać, że choć wyrażony w kategoriach pieniężnych, SROI nie powinny być porównywane ze zwrotem z inwestycji finansowej obliczonej przy użyciu tradycyjnych metod rachunkowości; jednak umożliwia porównanie korzyści społecznych z dwóch lub więcej różnych projektów / działań.