Visit the new FARNET 2014-2020 website

Northern Fisheries Trail

FLAG: ett samarbetsprojekt mellan nio polska FLAG som spänner över tre regioner i norra Polen: Västpommern, Pommern och Ermland-Masurien

Detta exempel på ett projekt inom lokalt ledd utveckling kan  även ses på:

el

 

 

 

Nio polska FLAG var inblandade i detta samarbetsprojekt för att utveckla en turistled – en turism- och utbildningsprodukt som knyter samman och lyfter fram intressanta besöksmål med koppling till tre polska kustregioners arv inom fiske.

Projektet var en reaktion på behovet av att engagera befolkningen i de deltagande områdena i att lyfta fram sitt arv inom fiske och stärka sin lokala identitet. Syftet var också att göra FLAG-områdena mer attraktiva, särskilt mot bakgrund av ett växande intresse för kulturrelaterad turism.

Projektets målsättningar:
- att utveckla fiskeområdenas turismpotential genom att fokusera på deras arv inom fiske,
- att sammanföra människor, företag och organisationer som är inblandade i att utveckla fisketurism samt
- att underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagande FLAG.

I alla deltagande FLAG-områden gav projektet stöd för att skapa ett center för utbildning och främjande, som oftast innebar att en särskild byggnad uppfördes eller renoverades. Dessa centra utgör ledens "ankare", kring vilka man kan utveckla ytterligare aktiviteter. Personalen utgörs av anställda från FLAG och utför en lång rad olika utbildningsaktiviteter och främjar dessutom områdets fiskeresurser. Alla center har en egen temaprofil som är anpassad efter vad som utmärker området (t.ex. arv och historia rörande fiske, vattenbruk, tillagning av fisk, marin miljö osv.). Projektet omfattar även att ta fram en visuell identitet för leden, inklusive en webbplats, en broschyr som beskriver respektive center och dess sevärdheter samt annat reklammaterial. Denna verksamhet genomfördes gemensamt av de deltagande FLAG, där en av FLAG (Bytow) även fungerade som partnerskapets initiativtagare och ledare.

Utställning om fisketraditioner, FLAG Norra Kaszuby (foto: Anna Maraj)

Leden invigs i FLAG Masuriska sjön

  • Resultat: De nio centra för utbildning och främjande upprättades och fortsatte att fungera efter finansieringsperiodens slut. De genomför en lång rad olika utbildnings- och andra aktiviteter (t.ex. i Kaszuby, där skolor får miljöutbildning, fiskerelaterade spel och utbildning i lokalt handarbete, och i Bytow, där man anordnar konferenser om miljö och cirkulär ekonomi). Dessa centra används också som språngbrädor för annan FLAG-verksamhet, vilket gör att de kan använda sig av andra finansieringskällor. I de olika FLAG-områdena har dussintals småföretag varit inblandade (i FLAG Slowinska var till exempel 20 fiskerelaterade företag och tio andra aktörer inblandade i att främja projektet via restauranger, hotell och montrar med turistinformation). Likaså har befolkningens identitetskänsla och beredvillighet att samarbeta stärkts och nya aktörer ansluter sig fortfarande till leden.
  • Överförbarhet: Projektet visar att interregionalt samarbete mellan FLAG är möjligt och kan få positiva effekter. Det visar också att det är möjligt att kombinera gemensamt och individuellt agerande. Leden har ett enda koncept och varumärke, men dess enskilda aktiviteter är anpassade efter respektive områdes unika karaktär.
  • Erfarenheter: Det blev uppenbart hur viktigt det är att ha en bra analys av kontexten och av vilka frågor man ska ta upp samt att tydligt identifiera i vilken eller vilka enskilda delar av FLAG det är önskvärt att utveckla turismen. Under detta tidiga skede måste lokala gruppers engagemang beaktas. Samtliga partners förväntningar och behov bör redan från början tydliggöras och projektaktiviteter bör anpassas till respektive områdes specifika situation. Det är också viktigt att säkerställa att FLAG-chefer sätter av tid för att komma överens om och samordna verksamheten mellan projektpartnerna.
  •  Bidrag till LLU-målet: diversifiering, främja fiske- och vattenbruksområdens kulturarv och miljöresurser.


Närmare uppgifter om FLAG

FLAG Bytow sjöområde (Pojezierze Bytowskie), Polen (samordnande part)
biuro (at) rllgd-pb.pl
+48 598221259
www.rlgd-pb.pl
FLAG factsheet (Ficha GALP)

Övriga partner: FLAG Szczecin-bukten (Zalew Szczecinski), FLAG Slowinska, FLAG Norra Kaszuby (Polnocnokaszubska), FLAG Kaszuby, FLAG Masuriska sjön (Mazurskie Morze), FLAG Stora masuriska sjöarna (Wielkie Jeziora Mazurskie), FLAG Olsztyn sjöområde (Pojezierze Olsztynskie), FLAG Vistula-bukten (Zalew Wislany).


Total projektkostnad och finansiering

Total projektkostnad
(delat mellan nio FLAG):

 €1 360 000
FLAG-bidrag (100 % av den totala projektkostnaden): €1 360 000
 - EU-bidrag (EHFF): €1 020 000
 - Andra offentliga bidrag (regionala): €340 000 


Projektinformation

  • Projektets officiella namn på medlemsstatens språk: Północny Szlak Rybacki
  • rojektets officiella namn på EN: Northern Fisheries Trail
  • Längd för genomförande: Juli 2014–juni 2015
  • Dag för fallstudien: Oktober 2016

Projektets webbplats


Bidrag till LLU-målet: diversifiering, främja fiske- och vattenbruksområdens kulturarv och miljöresurser.