Visit the new FARNET 2014-2020 website

Mikropożyczki dla rybactwa w małej skali

Od wielu lat miejscowych rybaków nękają skutki kryzysu finansowego. System bankowy w regionie obejmuje zaledwie kilku operatorów posiadających ścisłe ograniczenia w udzielaniu kredytów. Rybacy nie zawsze dysponują typowymi zabezpieczeniami, co utrudnia im uzyskanie pożyczek. Jako niepasujący do standardowego profilu kredytobiorcy, rybacy bywają kwalifikowani przez bank do kategorii "nie do obsługi". W ostatnim czasie rozmowy miejscowymi rybakami jasno wykazały konieczność zapewnienia im bardziej dostępnego systemu kredytowego w celu sfinansowania ich inicjatyw.

Ten przykład jest również dostępny w następujących językach:

Właśnie dlatego LGR wraz jedną z organizacji partnerskich utworzył fundusz mikrokredytów, który będzie reagował na potrzeby finansowe rybaków i wspierał inicjatywy związane z sektorem rybołówstwa. Takie małe inwestycje łatwo monitorować dzięki "bliskości" odbiorców i instytucji zarządzającej funduszem. Fundusz ułatwi wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, prowadząc do tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz poprawy wydajności i produktywności istniejących.

Prywatna firma kredytowa, dzięki której udało się utworzyć fundusz, jest członkiem LGR Wschodniej Sardynii. Firma ma pozwolenie udzielania mikropożyczek zgodnie z krajowymi przepisami.

Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie małego projektu pilotażowego w rejonie wybrzeża wschodniej Sardynii. Wyniki pilotażu zostaną ocenione pod kątem możliwości jego powielania na większą skalę regionalną z aktywniejszym zaangażowaniem LGR i osób trzecich. Rolą LGR będzie zapewnienie bezpośredniego wsparcia dla miejscowych rybaków i ułatwienie kontaktów między nimi a firmą kredytową.

Gdy zostanie opracowany regulamin  funduszu oraz zawarta zostanie umowa o współpracy pomiędzy spółką mikrokredytów a LGR, potencjalni pożyczkobiorcy będą mogli składać wnioski. Projekt zapewni finansowanie inicjatyw oraz ich wsparcie w formie mentoringu i promocji. Prowadzony będzie monitoring i ocena działań, co posłuży do oceny skuteczności funduszu mikro-kredytowego.

  • Oczekiwane wyniki: LGR oczekuje, że w 2018 roku zapewni pomoc pięciu do ośmiu spółdzielniom, które złożą wnioski o mikrokredyty o średniej wartości 10 000 euro każda. Na razie wsparcie jest ograniczone do spółdzielni, start-upów i spółek istniejących od co najwyżej pięciu lat.

  • Możliwość przenoszenia doświadczeń: Projekt jest interesujący dla innych obszarów przybrzeżnych, ponieważ utworzenie takiego funduszu jest możliwe - z dostosowaniem do lokalnej sytuacji - w miejscach, gdzie występują problemy z dostępem do kredytów. Ważne jest, aby znaleźć pośrednika finansowego, który dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi, a który jest gotów do współpracy przy minimalnych zabezpieczeniach (jak np. poręczenie). Jest to bardziej prawdopodobne w przypadku jednostki organizacyjnej administracji publicznej lub innej instytucji, której misją jest wspieranie małych przedsiębiorstw.

  • Wnioski: W przypadku Włoch, taki fundusz mikropożyczkowy nie mógł być finansowany bezpośrednio ze środków EFMR, gdyż wykorzystanie instrumentów finansowych przewidziane w Programie Operacyjnym nie zostało jeszcze zatwierdzone, dlatego trzeba było szukać alternatywnego rozwiązania. W innych krajach warto najpierw sprawdzić, czy istnieje możliwość sfinansowania takiego funduszu z EFMR. Istotnym warunkiem powodzenia projektu jest identyfikacja pośrednika finansowego zdolnego i skłonnego udostępnić środki na mikropożyczki.

  • Udział w celach RLKS:
    - podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
    - powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.


Całkowite koszty i środki projektu
  • Wkład LGR: równowartość 3000 euro (szacowany koszt pracy konsultanta za opracowanie takiej koncepcji projektu, tutaj zaliczony do bieżących kosztów LGR, która opracowała projekt)
  • Pozostałe środki: 100 000 euro (kwota przeznaczona na pożyczki w okresie najbliższych 3 lat; 100% tej kwoty pochodzi od prywatnej firmy pożyczkowej)


Informacja o projekcie

Oficjalna nazwa projektu w języku narodowym: Microcredito "Credito a Piccoli Pesci"
Oficjalne tłumaczenie nazwy na EN: Microcredit - "Credit to Small Fishes"
            
Okres wdrażania projektu: Od stycznia 2017 do grudnia 2019
        
Data studium przypadku: listopad 2016 

Dane LGR       
Eastern Sardinian FLAG
direttore@flagsardegnaorientale.it

Dyskusja i współpraca: www.facebook.com/gacsardegnaorientale

FLAG factsheet (2007-2013)


Słowa kluczoweRybołówstwo, mikropożyczki, dostępność kredytów, inicjatywy finansowania, małe inwestycje, nowe przedsięwzięcia, start-up