Visit the new FARNET 2014-2020 website

Gospody rybackie - Podniesienie jakości produktów i usług w lokalnych restauracjach rybnych

Projekt "Gospody rybackie" ma na celu podniesienie standardów jakości miejscowych restauracji specjalizujących się w rybach i owocach morza - ich produktów i możliwości przyjmowania gości - w szczególności poprzez poprawę wykorzystania świeżych produktów rybołówstwa i stosowanie atrakcyjnych narzędzi komunikacyjnych.

Ten przykład jest również dostępny w następujących językach:

el

W trakcie publicznych konsultacji przeprowadzonych w ramach przygotowania przez LGR do Larnaka i Famagusta strategii rozwoju lokalnego, miejscowi przedsiębiorcy branży gastronomicznej, operatorzy turystyczni i konsumenci wyrazili potrzebę poprawy jakości usług świadczonych przez lokalne restauracje rybne w celu zwiększenia satysfakcji klienta, a konsekwencji dochodów osiąganych na tym obszarze. Aby to osiągnąć, potrzebny był wspólny wysiłek w celu przyjęcia wspólnych standardów jakości, spójności przekazu komunikacyjnego na temat świeżości produktów oraz podniesienia ogólnego poziomu świadczonych usług.

Na tej podstawie LGR opracowała projekt "Gospód rybackich". Jako pierwszy krok rozpoczęto w 2014 roku badanie rynku, aby wyznaczyć nowy standard jakości dla restauracji rybnych. Poprzez wywiady z właścicielami restauracji i kwestionariusze skierowane do konsumentów, władz lokalnych, biur podróży, rybaków i innych podmiotów lokalnych, badanie pozwoliło określić konkretne oczekiwania każdej zainteresowanej strony. Określono obszary do poprawy, na przykład różnorodność i jakość serwowanych ryb i owoców morza, sposób ich prezentowania, a także informacje o produktach i języki, w jakich były one dostępne.

W drugim etapie, LGR wystosował prośbę o nadsyłanie wniosków o dofinansowanie podniesienia jakości w miejscowych restauracjach rybnych, w oparciu o wspólny standard i o inne rekomendacje wynikające ze wstępnego badania.

LGR zorganizował spotkania i sesje informacyjne w celu pomocy wnioskodawcom i w rezultacie 15 restauracji serwujących owoce morza z powiatów przybrzeżnych Larnaki i Famagusty opracowało wnioski o wsparcie poprawy ich standardów jakości. Na podstawie jakości tych propozycji modernizacji, LGR wybrała dwanaście, które otrzymały wsparcie i mogły zrealizować swoje inwestycje.

 • Rezultaty:
  - Liczba utworzonych miejsc pracy: 6
  - Liczba utrzymanych miejsc pracy: 36
  - Zaobserwowano zwiększenia zainteresowania konsumentów świeżymi produktami rybackimi
  - Wytworzony dodatkowy dochód: około 10%

  Po tych pozytywnych wynikach, LGR będzie wspierać utworzenie "Lokalnego Porozumienia na rzecz Jakości" dla okolicznych restauracji rybnych w bieżącym okresie programowania (2014-2020). Porozumienie będzie obejmować ulepszone standardy jakości, specyficzne wymagania (podkreślając stosowanie lokalnych produktów rybołówstwa) oraz plan marketingowy.

 • Możliwość przenoszenia doświadczeń: Wokół wybrzeża UE, restauracje rybne są kluczowymi generatorami dochodów społeczności rybackich. Jednakże mają one często problemy ze standardami jakości i ze sprostaniem oczekiwaniom klientów w bardzo konkurencyjnym środowisku lokalnym. Ten projekt stanowi udany przykład wspólnie zarządzanej kampanii poprawy jakości i promocji.

 • Wnioski: Czynnikami decydującymi o sukcesie tego projektu było jego opracowanie na podstawie jasno określonych potrzeb określonych w trakcie publicznych konsultacji (obejmujących szerokie spektrum interesariuszy, w tym rybaków).

 • Wkład w realizację celów RLKS:  (a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury; (b) wspieranie różnicowania działalności w ramach sektora rybackiego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury; (d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. 
 

Całkowite koszty i źródła finansowania

Faza pierwsza (studium rynku):

Całkowity koszt:€50 000 
Grant LGR:€50 000 
 - Wkład EFMR (Axis 4): €25 000 
 - Pozostałe środki publiczne:  €25 000  


Faza druga (podniesienie jakości restauracji):

Całkowity koszt:€719 346.54 
(a) Grant LGR:
€259 691.89 (36% całkowitego kosztu)
 
  - Wkład EFMR:€129 845 
  - Pozostałe środki publiczne:€129 845 
(b) Udział własny beneficjenta: €459 654.65 (64% całkowitego kosztu)
 
- każda restauracja uczestniczyła w fianansowaniu w zależności od zakresu poprawy jakości na łączną kwotę €459 654,65
 

Beneficjent

    

Dane LGR

12 restauracji rybackich w 5 miejscowościach:  

Larnaca & Famagusta Districts Development Agency LTD, Cyprus

(1) w Paralimni: Kalamies, Karas, Spartiatis Email: mpapamichael (at) anetel.com
(2) w Agia Napa: Vasos, Isaak  +357 24 815280
(3) w Liopetri: Potamos 

Strona internetowa

(4) w Larnaca: Psarolimano, Zephyros, Dionysos, Monte Carlo  
(5) w Zygi: Captain’s Table, Koumparis   
   
FLAG Factsheet  

Información sobre el proyecto

 • Título oficial del proyecto en la lengua del Estado miembro en cuestión: Σχέδιο Χορηγιών για Εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνες)
 • Título oficial del proyecto traducido al EN: Scheme of Co-finance for Upgrading the Quality in Fish Restaurants
 • Duración del proyecto: 15/05/2014 until 31/03/2015
 • Fecha del estudio de caso: July 2016

Słowa kluczowe: gospody/restauracje rybne, jakość ryb i owoców morza, świeże produkty rybackie