Visit the new FARNET 2014-2020 website

Диверсификация

Допълнителни и алтернативни дейности

„Помощ за диверсификация“ е втората цел по Ос 4, свързана с устойчивото развитие на рибарските райони (Член 43.2б). По принцип тя включва работа за подобряване по-скоро на връзките между рибарството и други икономически сектори, отколкото връзките в рамките на веригата на доставките на рибни продукти, както е посочено в предходния раздел.

Регламентът за ЕФР и групите FLAGs разглеждат диверсификацията по редица основни начини – обикновено започвайки от дейности, които са тясно свързани с рибарството, а след това разширявайки обхвата. Например, много местни стратегии акцентират върху туризма като средство за „преструктуриране и пренасочване“ на икономическите дейности, като местни ресторанти, пазари, магазини и дейности, свързани с отдих, които могат да допълнят и същевременно да окажат силен мултиплициращ ефект върху рибарството на местно равнище (Член 44.1.б).

Но Регламентът също така дава възможност на групите FLAGs да насърчават всякакви видове икономическа дейност, независимо от връзката й с рибарството, която осигурява допълнителна заетост за рибарите (Член 44.1.в). И накрая, Регламентът дава възможност за инвестиции в допълнителни икономически дейности, които „засилват конкурентноспособността на рибарските райони“ (Член 44.1а) – независимо от това дали те са пряко свързани с сектор рибарство или осигуряват заетост за рибарите.

Последните по-широкообхватни видове диверсификация отварят вратите към всякакви видове сектори с „интелигентен, зелен и приобщаващ растеж“, които се препоръчват в предложената нова стратегия за Европа 2020. Повечето инвестиции в тези сектори ще бъдат продуктивни и ще изискват частно съфинансиране, както е в случая със създаването на добавена стойност към продуктите на рибарството.

За да се улесни обмяната на добри практики между групите FLAGs, диверсификацията ще бъде анализирана по отношение на нововъзникващи сектори в рибарските райони, както и техните връзки с рибарството:

  • Туризъм (включително риболовния туризъм)
  • „Зелени“ продукти и услуги (включително опазване на околната среда, управление на отпадъците, енергоспестяване, алтернативна енергия и т.н.)
  • „Бели“ или социални услуги и работни места (включително грижи за децата и възрастните хора, работа с училища, здравеопазване..)
  • „Интелигентни“ продукти и услуги (включително използване на ИТ, творчески и културни отрасли, проектиране и научни изследвания…..)

Това са области, в които групите по „ЛИДЕР“ имат богат опит.  Част от този опит може да послужи за вдъхновение на групите FLAGs и ще бъде разгледан в тази част от уебсайта.

Поради важността на тази тема в рамките на FLAG стратегиите, тя ще бъде основна за транснационален семинар и техническо ръководство за 2011 г. със силен акцент върху туризма.

Axis 4 project featured in Horizon Magazine.eu

"Sea sponges could be used on an industrial scale to soak up pesticides, lead and even dangerous bacteria from Europe’s coastline."

The Axis 4 project "sponges for water quality", led by Professor Pierre Sauleau from Université Sud Bretagne (France), the CRC (Shellfish Committee) of Bretagne Sud, and supported by the Auray FLAG during the 2007-2014 Axis4 programming period, was recently selected for publication by the Horizon Magazine. It illustrates the importance of partnerships that bring research, fisheries and aquaculture professionals together and highlights the benefits of the FLAG's "bridging" role and how this can help the scientific community to focus their research on topics with real practical application.

Read the full article here.

Sailing Towards 2020: Axis 4 in Action

This brochure has been developed for the "Sailing towards 2020" event, it highlights facts, figures and success stories from the 2007/2013 Axis4 program of the European Fisheries Fund. Stakeholders (FLAGs, Managing Authorities, project promoters) may use it as a source of inspiration for future projects; but it will also interest wider audiences, such as researchers, NGOs and/or the media wanting to know more on local development of European fisheries areas.

 

Download this publication here        

 

Find out more with the 42 project posters showcased during the Sailing Towards 2020 conference.

FARNET Good practices 2007-2013: language compilations

 Download the compilation of FARNET good practices and publications in the following languages:

 

French
   
German
   
Italian
   
Spanish
   
Polish
   
Portuguese

FARNET Guide #9 Fisheries and Tourism: Creating benefits for the community

 

This guide has been developed to help FLAGs that would like to strengthen the tourism activities in their areas, while also ensuring that benefits accrue to the local fisheries community. In particular, it provides guidance on three areas that FLAGs will need to think about if deciding to suppport tourism in fisheries areas: how to include fisheries-related tourism in the FLAG strategy, how to develop and support quality tourism project ideas, and how to promote fisheries areas and their specific tourism offer. The guidance is richly illustrated with tables and graphs, and there are also 15 examples from FLAG practice.

Download Guide #9         

EU funding for the tourism sector: a roadmap

The European Commission’s Directorate General “Enterprise and Industry” has just published a guide on EU funding for the tourism sector. The guide contains a short description of all the major EU Funds from which activities related to tourism can be funded, as well as some project examples that can serve as inspiration. Information about funding for fisheries areas under EMFF is included, with some project examples from FARNET. This guide may be particularly useful for FLAGs in areas where tourism is being developed. Those FLAGs might be able to advise their tourism actors on the different funding sources available to them. It is also worth visiting the website of DG Enterprise and Industry to see calls for transnational cooperation projects related to tourism. FLAGs might be in a good position to stimulate such cooperation through their network of transnational contacts.

Mistral sweet factory and café - FLAG Slowinska - PL

 The setting up of a sweet factory that uses Omega 3 acids from fish, complete with cafeteria, helped generate additional income for a fisherman and his family, as well as contributing to the touristic attractiveness of the fishing port of Ustka.

Download      sv

Aquamar: a new method of water purification - FLAG Bytow Lake District - PL

FLAG technical assistance and financial support helped a creative project holder turn his idea into an innovative and profitable eco-business offering water purification services to fishermen and aquaculture farms.

Download      sv

 

TourFish event on Food, Fisheries and Tourism

The INTERREG 2 Seas Programme Authorities and the TourFish (Tourism for Food, Inshore Fishing and Sustainability) cluster partners will be holding a European event on 23rd and 24th of June 2014 in Hastings, UK. The 2-day event will focus on how agro-food, fisheries and responsible tourism can work together to deliver new opportunities for sustainable development along the coast and in the towns and countryside in the 2 Seas area. Producers (farmers and fishers), tourism professionals and educationalists are invited to come together to share ideas and experiences of combining food, fisheries and tourism.  Click here for the programme and registration.

Women entrepreneurs in Andalusia’s fisheries areas - Andalusian FLAGs - ES

All seven Andalusian FLAGs participated in a cooperation project to foster women entrepreneurship across the region by studying the experiences of local women and promoting successful female entrepreneurs as role models to others to turn their business ideas into reality.

 Download  suomi (fi)sv