Visit the new FARNET 2014-2020 website

Допълнителни и алтернативни дейности

„Помощ за диверсификация“ е втората цел по Ос 4, свързана с устойчивото развитие на рибарските райони (Член 43.2б). По принцип тя включва работа за подобряване по-скоро на връзките между рибарството и други икономически сектори, отколкото връзките в рамките на веригата на доставките на рибни продукти, както е посочено в предходния раздел.

Регламентът за ЕФР и групите FLAGs разглеждат диверсификацията по редица основни начини – обикновено започвайки от дейности, които са тясно свързани с рибарството, а след това разширявайки обхвата. Например, много местни стратегии акцентират върху туризма като средство за „преструктуриране и пренасочване“ на икономическите дейности, като местни ресторанти, пазари, магазини и дейности, свързани с отдих, които могат да допълнят и същевременно да окажат силен мултиплициращ ефект върху рибарството на местно равнище (Член 44.1.б).

Но Регламентът също така дава възможност на групите FLAGs да насърчават всякакви видове икономическа дейност, независимо от връзката й с рибарството, която осигурява допълнителна заетост за рибарите (Член 44.1.в). И накрая, Регламентът дава възможност за инвестиции в допълнителни икономически дейности, които „засилват конкурентноспособността на рибарските райони“ (Член 44.1а) – независимо от това дали те са пряко свързани с сектор рибарство или осигуряват заетост за рибарите.

Последните по-широкообхватни видове диверсификация отварят вратите към всякакви видове сектори с „интелигентен, зелен и приобщаващ растеж“, които се препоръчват в предложената нова стратегия за Европа 2020. Повечето инвестиции в тези сектори ще бъдат продуктивни и ще изискват частно съфинансиране, както е в случая със създаването на добавена стойност към продуктите на рибарството.

За да се улесни обмяната на добри практики между групите FLAGs, диверсификацията ще бъде анализирана по отношение на нововъзникващи сектори в рибарските райони, както и техните връзки с рибарството:

  • Туризъм (включително риболовния туризъм)
  • „Зелени“ продукти и услуги (включително опазване на околната среда, управление на отпадъците, енергоспестяване, алтернативна енергия и т.н.)
  • „Бели“ или социални услуги и работни места (включително грижи за децата и възрастните хора, работа с училища, здравеопазване..)
  • „Интелигентни“ продукти и услуги (включително използване на ИТ, творчески и културни отрасли, проектиране и научни изследвания…..)

Това са области, в които групите по „ЛИДЕР“ имат богат опит.  Част от този опит може да послужи за вдъхновение на групите FLAGs и ще бъде разгледан в тази част от уебсайта.

Поради важността на тази тема в рамките на FLAG стратегиите, тя ще бъде основна за транснационален семинар и техническо ръководство за 2011 г. със силен акцент върху туризма.