NIET-TECHNISCHE PROJECTSAMENVATTING
Naam van het project
Educatie en training in basis en complexe operaties met proefdieren
NTS-identificatiecode
NTS-NL-128022 v.2, 20-09-2022
Nationale identificatiecode van de NTS
Veld wordt niet gepubliceerd.
Land
Nederland
Taal
nl
Indiening bij EU
Veld wordt niet gepubliceerd.
ja
Duur van het project, uitgedrukt in maanden.
60
Trefwoorden
Training
Schooling
Basis technieken
Complexe operaties
Muizen en Ratten
Doel(en) van het project
Hoger onderwijs
Opleiding voor het verwerven, op peil houden of verbeteren van beroepsvaardigheden
Doelstellingen en verwachte voordelen van het project
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijvoorbeeld het aanpakken van bepaalde wetenschappelijke onduidelijkheden, of wetenschappelijke of klinische behoeften).
Dit project beoogt studenten en (nieuwe) medewerkers te trainen in eenvoudige of complexe handelingen aan proefdieren in het kader van hun onderzoek, opleiding of stage. Ook is het bedoeld om de bekwaamheid op peil te houden. Medewerkers voeren onder toezicht van bevoegde supervisors/trainers handelingen uit aan proefdieren. Zodoende bekwamen zij zich in de technieken en handelingen voor het verzorgen van de dieren of het verrichten van handelingen en houden zij die bekwaamheid op peil.
Welke potentiële voordelen kan dit project opleveren? Leg uit hoe de wetenschap vooruit kan worden geholpen of mensen, dieren of het milieu uiteindelijk voordeel kunnen hebben bij het project. Maak, waar van toepassing, een onderscheid tussen voordelen op korte termijn (binnen de looptijd van het project) en voordelen op lange termijn (die mogelijk pas worden bereikt nadat het project is afgerond).
Goede uitvoering van dierproeven draagt bij aan de kwaliteit en reproduceerbaarheid van kankeronderzoek. Studenten en (nieuwe) medewerkers zullen bekwaam en bevoegd worden en de bekwaamheid van bestaande medewerkers zal op peil blijven. Hierdoor wordt goede zorg en handelingen bij proefdieren gewaarborgd. Ook leren zij het ongerief te beperken door goede zorg voor en na operaties, of door toepassing van nieuwe technieken en verfijningen bij operaties.
Voorspelde schade
In welke procedures worden de dieren gewoonlijk gebruikt (bijvoorbeeld injecties, chirurgische procedures)? Vermeld het aantal en de duur van deze procedures.
De dieren zullen gebruikt worden voor het trainen van het fixeren en monitoren van dieren, verschillende soorten injecties, bloedafnames, tumorcel injecties, canulaties (het inbrengen van een canule in een lichaamsholte, zoals een ader) en de meer complexe operaties.
Wat zijn de verwachte gevolgen/nadelige effecten voor de dieren, bijvoorbeeld pijn, gewichtsverlies, inactiviteit/verminderde mobiliteit, stress, abnormaal gedrag, en wat is de duur van die effecten?
Het hanteren van dieren (door onervaren mensen) kan leiden tot pijn, stress en angst bij de dieren. Doordat handelingen door onervaren mensen gebeurt is er ook enig risico dat, ondanks directe begeleiding, de uit te voeren handelingen niet correct uitgevoerd worden. Dit kan weer effect hebben op de hoeveelheid dieren die nodig zijn voor een experiment en de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de experimenten.
Welke soorten en aantallen dieren zullen naar verwachting worden gebruikt? Wat zijn de verwachte ernstgraden en de aantallen dieren in elke ernstcategorie (per soort)?
Soort:
Totaal aantal
Geraamde aantallen naar ernstgraad
Terminaal
Licht
Matig
Ernstig
Muizen (Mus musculus)
15857
1586
13478
793
0
Ratten (Rattus norvegicus)
2270
227
1930
113
0
Wat gebeurt er met de dieren die aan het einde van de procedure in leven worden gehouden?
Soort:
Geraamd aantal te hergebruiken, in het habitat-/houderijsysteem terug te plaatsen of voor adoptie vrij te geven dieren
Hergebruikt
Teruggeplaatst
Geadopteerd
Geef de redenen voor het geplande lot van de dieren na de procedure.
De dieren worden blootgesteld aan maximaal 2 basis handelingen per training. Na de training van een complexe handeling laten we 70% van de dieren niet meer wakker worden uit de narcose. Voor sommige handelingen is het belangrijk dat de dieren bijkomen om te zien of de operatie goed is uitgevoerd of hoort de nazorg bij de training of is er een eerste complexe handeling nodig voordat de tweede uitgevoerd kan worden. In deze gevallen blijft het dier nog even in leven, maar wordt goed gemonitord. Het dier wordt na deze periode altijd gedood.
Toepassing van de drie V’s
1. Vervanging
Beschrijf welke diervrije alternatieven op dit gebied voorhanden zijn en waarom zij niet voor het project kunnen worden gebruikt.
Voorafgaand aan handelingen op een levend dier, zal de student of medewerker trainen op een dood dier of op een fantoom (model van een muis of rat) om basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Omdat de te trainen personen ook hands-on ervaring op moeten doen, kunnen we levende dieren niet compleet vervangen.
2. Vermindering
Leg uit hoe de aantallen dieren voor dit project zijn bepaald. Beschrijf de stappen die zijn genomen om het aantal te gebruiken dieren te verminderen en de beginselen die zijn gebruikt bij het opzetten van de studies. Beschrijf, waar van toepassing, de praktijken die gedurende het hele project zullen worden toegepast om het aantal dieren die in overeenstemming met de wetenschappelijke doelstellingen werden gebruikt, tot een minimum te beperken. Deze praktijken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit proefprojecten, computermodellen, het delen van weefsel en hergebruik.
Er zijn dieren aanwezig die gedood moeten worden vanwege leeftijd, verkeerde genotype of overtolligheid. Trainingen worden zoveel mogelijk op deze dieren uitgevoerd. Voorafgaand aan iedere training wordt bepaald of de training daadwerkelijk nodig is en hoeveel dieren hiervoor gebruikt mogen worden met inachtneming van de alternatieven zoals hierboven geschetst om het aantal dieren zo laag mogelijk te houden. We baseren onze aantallen op de aantallen die we afgelopen 5 jaar hebben gebruikt. We nemen hier veranderingen (zoals Covid-19) mee in de berekening. Waar mogelijk worden handelingen gecombineerd. Een gedegen training draagt daarnaast bij aan een vermindering van het aantal dieren dat uiteindelijk in experimenten gebruikt zal worden, door een afname van uitval.
3. Verfijning
Geef voorbeelden van de specifieke maatregelen (bv. verscherpte monitoring, postoperatieve behandeling, pijnbestrijding, training van dieren) die in verband met de procedures moeten worden genomen om de welzijnskosten (schade) voor de dieren tot een minimum te beperken. Beschrijf de mechanismen om gedurende de looptijd van het project nieuwe verfijningstechnieken in gebruik te nemen.
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met gestandaardiseerde werkinstructies. Deze instructies zijn opgesteld en geëvalueerd door bekwame en bevoegde medewerkers en toezichthouders dierenwelzijn. Trainingen worden uitgevoerd en begeleid door bevoegde en bekwame medewerkers die ook beoordeeld zijn op hun capaciteiten om trainingen te kunnen geven. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van anesthesie en analgesie. Een deel van de technieken wordt in een terminaal experiment onder anesthesie geleerd. De toetsing van de verkregen bekwaamheid wordt niet door de trainer gedaan maar door een tweede persoon. Afhankelijk van het type training (huisvesting en verzorging) is dit een stafmedewerker van de afdeling proefdieren of bij handelingen en ingrepen aan dier een van de toezichthouders welzijn dieren. Door een gedegen training in voorkomende technieken, wordt ervoor gezorgd dat het ongerief van dieren in de uiteindelijke experimenten zo klein mogelijk is. Het leren van een compleet nieuwe techniek kan een verfijning zijn op de al bestaande techniek.
Licht de keuze van de soorten en de bijbehorende levensstadia toe
De keuze voor diersoort (muis en rat) is gebaseerd op lopend en toekomstig onderzoek binnen het instituut. De muis en de rat zijn veelgebruikte diermodellen in het onderzoek en ons instituut is hier volledig op afgestemd. Door een gedegen training in voorkomende technieken, wordt ervoor gezorgd dat het ongerief van dieren in de uiteindelijke experimenten zo klein mogelijk is.
Voor een beoordeling achteraf geselecteerd project
Project geselecteerd voor BA?
nee
Termijn voor BA
Reden voor de beoordeling achteraf
Bevat ernstige procedures
Maakt gebruik van niet-menselijke primaten
Andere reden
Toelichting van de andere reden voor de beoordeling achteraf
Aanvullende velden
Nationaal veld 1
Veld wordt niet gepubliceerd.
Nationaal veld 2
Veld wordt niet gepubliceerd.
Nationaal veld 3
Veld wordt niet gepubliceerd.
Nationaal veld 4
Veld wordt niet gepubliceerd.
Nationaal veld 5
Veld wordt niet gepubliceerd.
Startdatum project
Veld wordt niet gepubliceerd.
Einddatum project
Veld wordt niet gepubliceerd.
Goedkeuringsdatum project
Veld wordt niet gepubliceerd.
ICD-code 1
Veld wordt niet gepubliceerd.
ICD-code 2
Veld wordt niet gepubliceerd.
ICD-code 3
Veld wordt niet gepubliceerd.
Link naar de eerdere versie van de NTS buiten het EC-systeem