NIET-TECHNISCHE PROJECTSAMENVATTING
Naam van het project
Pilootstudie: activiteit van zenuwcellen bij vermindering van voedselinname veroorzaakt door angst
NTS-identificatiecode
NTS-BE-826267 v.1, 09-08-2022
Nationale identificatiecode van de NTS
Veld wordt niet gepubliceerd.
Land
België
Taal
nl
Indiening bij EU
Veld wordt niet gepubliceerd.
ja
Duur van het project, uitgedrukt in maanden.
12
Trefwoorden
angst
voedselinname
neuronale activiteit
centraal zenuwstelsel
Doel(en) van het project
Fundamenteel onderzoek: Zenuwstelsel
Doelstellingen en verwachte voordelen van het project
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijvoorbeeld het aanpakken van bepaalde wetenschappelijke onduidelijkheden, of wetenschappelijke of klinische behoeften).
Wanneer een dier verschillend prikkels zoals angst en honger ervaart leidt dit tot een competitie waarbij één gedrag tot uiting zal komen met uitsluiting van het andere.Het is beschreven dat angst voedselinname kan onderdrukken, maar de hersencircuits die hiervoor verantwoordelijk zijn, blijven grotendeel onbekend In deze studie zullen we onderzoeken hoe angst en honger de activiteit van zenuwcellen beïnvloeden in specifieke delven van de hersenen van muizen.
Welke potentiële voordelen kan dit project opleveren? Leg uit hoe de wetenschap vooruit kan worden geholpen of mensen, dieren of het milieu uiteindelijk voordeel kunnen hebben bij het project. Maak, waar van toepassing, een onderscheid tussen voordelen op korte termijn (binnen de looptijd van het project) en voordelen op lange termijn (die mogelijk pas worden bereikt nadat het project is afgerond).
Tot op heden zijn de mechanismen waardoor angst de voedselinname kan verminderen nog niet beschreven. Een betere kennis van de mechanismen die deze gedragingen aansturen zou kunnen bijdragen tot een betere kennis van eetstoornissen zoals anorexia nervosa. De resultaten van dit piloot experiment zullen ons toelaten om verder te onderzoeken om in latere experimenten de rol van specifieke neuropeptiden (eiwit-achtige signaalstoffen vrijgesteld door zenuwcellen) in onderdrukking van voedselinname verder te onderzoeken.
Voorspelde schade
In welke procedures worden de dieren gewoonlijk gebruikt (bijvoorbeeld injecties, chirurgische procedures)? Vermeld het aantal en de duur van deze procedures.
Het experiment bestaat uit 4 verschillende procedures. Eerst worden de muizen in een testapparaat geplaatst waarbij een geluidsignaal geassocieerd zal worden met een milde electrische schock. Hierdoor zal bij latere blootstelling aan hetzelfde geluidsignaal angst uitgelokt worden. Deze procedure (1) duurt 5 minuten. De muizen worden weer in hun eigen kooi geplaatst, maar krijgen geen voedsel tot de volgende dag (2). De tweede dag zullen de muizen terug in het testapparaat geplaatst worden. Hierbij zal eten beschikbaar gesteld worden, maar tegelijkertijd zal ook angst uitgelokt worden door blootstelling aan het geluidssignaal. Deze procedure (3) duurt 15 minuten. Worden de muizen gedood door een overdosis barbituraten (een soort slaapmiddel) gevolgd door (4). Voor dit experiment zullen muizen gedurende vijf dagen alleen gehuisvest worden om onderlinge agressie bij afwezigheid van voedsel te vermijden. Hierbij zullen muizen elkaar wel blijvend kunnen zien en ruiken om onnodige stress te vrmijden.
Wat zijn de verwachte gevolgen/nadelige effecten voor de dieren, bijvoorbeeld pijn, gewichtsverlies, inactiviteit/verminderde mobiliteit, stress, abnormaal gedrag, en wat is de duur van die effecten?
Gedurende het hele experiment worden de muizen visueel geïnspecteerd op hun algemene welzijn en wordt speciale aandacht besteed aan tekenen van pijn of lijden. Muizen die de procedure ondergaan waarbij een elektrische schok wordt toegediend, ervaren matig lijden. Het lijden blijft beperkt tot de duur van de procedure. Tijdens het onthouden van voedsel wordt het lijden als matig ingeschat. De muizen zullen echter apart worden gehuisvest omdat onderlinge agressie te vermijden.
Welke soorten en aantallen dieren zullen naar verwachting worden gebruikt? Wat zijn de verwachte ernstgraden en de aantallen dieren in elke ernstcategorie (per soort)?
Soort:
Totaal aantal
Geraamde aantallen naar ernstgraad
Terminaal
Licht
Matig
Ernstig
Muizen (Mus musculus)
24
0
0
24
0
Wat gebeurt er met de dieren die aan het einde van de procedure in leven worden gehouden?
Soort:
Geraamd aantal te hergebruiken, in het habitat-/houderijsysteem terug te plaatsen of voor adoptie vrij te geven dieren
Hergebruikt
Teruggeplaatst
Geadopteerd
Geef de redenen voor het geplande lot van de dieren na de procedure.
Aan het einde van ieder experiment zullen de muizen gedood worden door toediening van een overdosis barbituraten (een slaapmiddel). De hersenen zullen verder geanalyseerd worden om activatie van zenuwcellen in specifieke delen van de hersenen te onderzoeken.
Toepassing van de drie V’s
1. Vervanging
Beschrijf welke diervrije alternatieven op dit gebied voorhanden zijn en waarom zij niet voor het project kunnen worden gebruikt.
Er zijn momenteel geen alternatieve proefdiervrije methoden beschikbaar die ons in staat stellen complexe processen zoals gedrag en de hersencircuits die bij dit gedrag betrokken zijn, te bestuderen.
2. Vermindering
Leg uit hoe de aantallen dieren voor dit project zijn bepaald. Beschrijf de stappen die zijn genomen om het aantal te gebruiken dieren te verminderen en de beginselen die zijn gebruikt bij het opzetten van de studies. Beschrijf, waar van toepassing, de praktijken die gedurende het hele project zullen worden toegepast om het aantal dieren die in overeenstemming met de wetenschappelijke doelstellingen werden gebruikt, tot een minimum te beperken. Deze praktijken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit proefprojecten, computermodellen, het delen van weefsel en hergebruik.
Voor dit pilootexperiment wordt het minimum aantal dieren gevraagd dat ons in staat zal stellen om op basis van een zogenaamde power analyse een correcte schatting te maken van het totale aantal dieren dat nodig is om wetenschappelijk relevante resultaten te komen in opvolgend onderzoek.
3. Verfijning
Geef voorbeelden van de specifieke maatregelen (bv. verscherpte monitoring, postoperatieve behandeling, pijnbestrijding, training van dieren) die in verband met de procedures moeten worden genomen om de welzijnskosten (schade) voor de dieren tot een minimum te beperken. Beschrijf de mechanismen om gedurende de looptijd van het project nieuwe verfijningstechnieken in gebruik te nemen.
De muizen zullen gedurende drie opeenvolgende dagen vóór het experiment worden behandeld om stress als gevolg van manipulatie door de onderzoeker te verminderen. Ongemak wordt zoveel mogelijk vermeden door de dieren tijdens de experimenten zorgvuldig te controleren. Het welzijn van elk dier wordt dagelijks gecontroleerd en bijgehouden in welzijnsdagboeken. De onderzoekers die de experimenten uitvoeren, worden volledig opgeleid voordat de experimenten beginnen. Humane eindpunten zijn gedefinieerd en zullen in acht worden genomen indien het lijden van een dier zeer intens en ondraaglijk wordt. Dieren worden gedood door toediening van een overdosis barbituraten (een slaapmiddel).
Licht de keuze van de soorten en de bijbehorende levensstadia toe
De experimenten worden uitgevoerd in jongvolwassen muizen. Muizen geven ons toegang tot zeer interessante genetische modellen die wij willen gebruiken na het verkrijgen van de resultaten van dit piloot experiment. Dit muismodel stelt ons in staat zenuwcellen te visualiseren die een bepaald neuropeptide (een eiwit-achtig signaalstof) aanmaken. Aangezien we de invloed van angst en honger op activiteit van zenuwcellen willen onderzoeken is het belangrijk een model te kiezen waarbij de anatomie van het zenuwstelsel voldoende overeenkosten vertoont met dat van de mens. Bij muizen wordt in vele gevallen sterke overeenkomsten met het zenuwstelsel van de mens vastgesteld.
Voor een beoordeling achteraf geselecteerd project
Project geselecteerd voor BA?
ja
Termijn voor BA
30-01-2023
Reden voor de beoordeling achteraf
Bevat ernstige procedures
Maakt gebruik van niet-menselijke primaten
Andere reden
ja
Toelichting van de andere reden voor de beoordeling achteraf
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient een retrospectieve analyse uitgevoerd te worden van alle projecten tenzij deze enkel dierproeven omvatten die als " terminaal " kunnen worden ingedeeld.
Aanvullende velden
Nationaal veld 1
Veld wordt niet gepubliceerd.
Nationaal veld 2
Veld wordt niet gepubliceerd.
Nationaal veld 3
Veld wordt niet gepubliceerd.
Nationaal veld 4
Veld wordt niet gepubliceerd.
Nationaal veld 5
Veld wordt niet gepubliceerd.
Startdatum project
Veld wordt niet gepubliceerd.
Einddatum project
Veld wordt niet gepubliceerd.
Goedkeuringsdatum project
Veld wordt niet gepubliceerd.
ICD-code 1
Veld wordt niet gepubliceerd.
ICD-code 2
Veld wordt niet gepubliceerd.
ICD-code 3
Veld wordt niet gepubliceerd.
Link naar de eerdere versie van de NTS buiten het EC-systeem