Formulär för delgivning av handlingar (omarbetning)

Webbformulär för förordning nr 2020/1784

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2020/1784 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning) syftar till att förbättra och påskynda översändandet av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur för delgivning mellan medlemsstaterna. Förordningen ersätter rådets förordning (EG) nr 1393/2007 från och med den 1 juli 2022.

Det decentraliserade it-systemet, som är en obligatoriskt kommunikationsmetod som ska användas för överföring och mottagande av begäranden, formulär och annan kommunikation, kommer dock att börja tillämpas först från och med den 1 maj 2025 (den första dagen i den månad som följer på perioden på tre år efter dagen för ikraftträdandet av den genomförandeakt som avses i artikel 25 (för närmare uppgifter se artikel 37 i förordning (EU) 2020/1784).

Förordningen är tillämplig mellan alla EU:s medlemsstater, inklusive Danmark, som har bekräftat sin avsikt att genomföra förordningens innehåll genom en förklaring grundad på ett parallellt avtal som ingåtts med Europeiska gemenskapen.

I förordningen föreskrivs olika sätt att översända och delge handlingar: översändande via sändande och mottagande organ, översändande på konsulär eller diplomatisk väg, delgivning genom posttjänster, elektronisk delgivning och direkt delgivning.

Förordningen innehåller tolv formulär.

Ytterligare information: Delgivning av rättsliga handlingar

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Den här sidan innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.

På grund av ett tekniskt problem rekommenderar vi att du just nu inte skriver ut genererade eller nerladdade pdf-filer med hjälp av Mozilla Firefox.