Έντυπα επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων (αναδιατύπωση)

Ηλεκτρονικά έντυπα σχετικά με τον κανονισμό αριθ. 2020/1784

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται στη σχετική αρμόδια αρχή κατά τον τρόπο που απαιτείται από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών, τον αρμόδιο εθνικό νομοθέτη κ.λπ. διατίθενται στην ενότητα Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων αρχών στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα συμπληρωμένα έντυπα.

Λόγω τεχνικού προβλήματος, επί του παρόντος δεν συνιστάται η εκτύπωση αρχείων pdf που παράγονται ή τηλεφορτώνονται με τη χρήση του Mozilla Firefox.