ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (sv)

 
1 Start 2 Steg 2 3 Steg 3 4 Complete

BILAGA VIII

INTYG OM EN OFFICIELL HANDLING ELLER EN ÖVERENSKOMMELSE OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD ELLER HEMSKILLNAD

(Artikel 66.1 a i rådets förordning (EU) 2019/1111 (1))

VIKTIGT

Ska på ansökan av någon av parterna utfärdas endast om den medlemsstat som bemyndigade den offentliga myndigheten eller annan myndighet att formellt upprätta eller registrera den officiella handlingen eller registrera överenskommelsen var behörig enligt kapitel II avsnitt 1 i denna förordning, i enlighet med vad som anges i punkt 2, och den officiella handlingen eller överenskommelsen har bindande rättsverkan i den medlemsstaten, i enlighet med vad som anges i punkt 7.5 eller 8.4.

List of options for 1.   URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)

List of options for 2.   URSPRUNGSMEDLEMSSTATEN VAR BEHÖRIG ENLIGT KAPITEL II AVSNITT 1 I FÖRORDNINGEN*

3.   DOMSTOL ELLER BEHÖRIG MYNDIGHET SOM UTFÄRDAT INTYGET*

3.3 Tfn, fax, e-post*

List of options for 4.   TYP AV HANDLING*

List of options for 5.   FÖREMÅLET FÖR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN ELLER ÖVERENSKOMMELSEN*

Download the blank form Hämta utkast