ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (pl)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Complete

ZAŁĄCZNIK VIII

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO LUB POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ROZWODU LUB SEPARACJI

(art. 66 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (1))

WAŻNE

Zaświadczenie jest wydawane, na wniosek strony, wyłącznie wtedy, gdy państwu członkowskiemu, które upoważniło organ publiczny lub inny organ do oficjalnego sporządzenia lub zarejestrowania dokumentu urzędowego lub zarejestrowania porozumienia, przysługiwała jurysdykcja na mocy rozdziału II sekcja 1 rozporządzenia, zgodnie ze wskazaniem w pkt 2, a dokument urzędowy lub porozumienie mają wiążącą moc prawną w tym państwie członkowskim, zgodnie ze wskazaniem w pkt 7.5. lub 8.4.

List of options for 1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)

List of options for 2.   CZY PAŃSTWU CZŁONKOWSKIEMU POCHODZENIA PRZYSŁUGIWAŁA JURYSDYKCJA NA MOCY ROZDZIAŁU II SEKCJA 1 ROZPORZĄDZENIA?*

3.   SĄD LUB WŁAŚCIWY ORGAN WYDAJĄCY ZAŚWIADCZENIE*

3.3. Tel./faks/e-mail*

List of options for 4.   RODZAJ DOKUMENTU*

List of options for 5.   PRZEDMIOT DOKUMENTU URZĘDOWEGO LUB POROZUMIENIA*

Pobierz pusty formularz Załaduj wersję roboczą