ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (nl)

 
1 Start 2 Stap 2 3 Stap 3 4 Complete

BIJLAGE VIII

CERTIFICAAT BETREFFENDE EEN AUTHENTIEKE AKTE OF EEN OVEREENKOMST INZAKE ECHTSCHEIDING OF SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

(Artikel 56, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (1))

BELANGRIJK

Af te geven, op verzoek van een partij, enkel indien de lidstaat die de overheidsinstantie of andere autoriteit heeft gemachtigd, de authentieke akte formeel te verlijden of te registreren of de overeenkomst te registeren, daartoe de bevoegdheid had krachtens hoofdstuk II, afdeling 1, van de verordening, als vermeld in punt 2 hieronder, en de authentieke akte of de overeenkomst juridisch bindend is in die lidstaat, als vermeld in punt 7.5 of 8.4 hieronder.

List of options for 1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST* (2)

List of options for 2.   DE LIDSTAAT VAN HERKOMST WAS BEVOEGD KRACHTENS HOOFDSTUK II, AFDELING 1, VAN DE VERORDENING*

3.   GERECHT DAT OF BEVOEGDE AUTORITEIT DIE HET CERTIFICAAT AFGEEFT*

3.3. Tel./fax/e-mail*

List of options for 4.   SOORT STUK*

List of options for 5.   VOORWERP VAN DE AUTHENTIEKE AKTE OF DE OVEREENKOMST*

Blanco formulier downloaden Voorlopige versie uploaden