ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (bg)

 
1 Start 2 Стъпка 2 3 Стъпка 3 4 Complete

\ЛОЖЕНИЕ VIII

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО АВТЕНТИЧЕН АКТ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗВОД ИЛИ ЗАКОННА РАЗДЯЛА

(Член 66, параграф 1, буква а) от Регламент 2019/1111 на Съвета (1))

ВАЖНО

Издава се след подадена от страната молба само ако държавата членка, която е оправомощила публичния орган или друг орган официално да състави или регистрира автентичния акт или да регистрира споразумението, има компетентност съгласно раздел 1 от глава II от регламента, както е посочено в точка 2, и автентичният акт или споразумението има задължителна правна сила в тази държава членка, както е посочено в точки 7.5 или 8.4.

List of options for 1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД* (2)

List of options for 2.   ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД Е БИЛА КОМПЕТЕНТНА СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ 1 ОТ ГЛАВА II НА РЕГЛАМЕНТА*

3.   СЪД ИЛИ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН, ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

3.3. Тел./факс/електронна поща*

List of options for 4.   ЕСТЕСТВО НА АКТА*

List of options for 5.   ПРЕДМЕТ НА АВТЕНТИЧНИЯ АКТ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО*

Изтегляне на празния формуляр Заредете версията