ANNEX VII - CERTIFICATE CONCERNING THE LACK OR LIMITATION OF ENFORCEABILITY OF CERTAIN DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS OR ENTAILING THE RETURN OF THE CHILD WHICH HAVE BEEN CERTIFIED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 47 OF THE REGULATION (sv)

 
1 Start 2 Steg 2 3 Complete

BILAGA VII

INTYG OM BRISTANDE ELLER BEGRÄNSAD VERKSTÄLLBARHET FÖR VISSA AVGÖRANDEN VILKA BEVILJAR UMGÄNGE ELLER MEDFÖR ATT BARNET SKA ÅTERLÄMNAS OCH FÖR VILKA ETT INTYG HAR UTFÄRDATS I ENLIGHET MED ARTIKEL 47 I FÖRORDNINGEN

(Artikel 49 i rådets förordning (EG) 2019/1111 (1))

VIKTIGT Ska på ansökan utfärdas om och i den mån ett avgörande för vilket intyg har utfärdats i enlighet med artikel 47 i förordningen har upphört att vara verkställbart eller verkställbarheten har skjutits upp eller begränsats i ursprungsmedlemsstaten.

List of options for 1.   URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)

2.   DOMSTOL SOM UTFÄRDAR INTYGET

2.3 Tfn, fax, e-post*

 

3.   AVGÖRANDE SOM HAR UPPHÖRT ATT VARA VERKSTÄLLBART ELLER VARS VERKSTÄLLBARHET HAR SKJUTITS UPP ELLER BEGRÄNSATS*

3.1   Den domstol som meddelade avgörandet (om annan än i punkt 2)

3.1.3 Tfn, fax, e-post

3.2   Närmare uppgifter om avgörandet*

3.3   Närmare uppgifter om det ursprungliga intyget

List of options for 3.3.2 Intyg i enlighet med

Download the blank form Load draft