ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (sk)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5 6 Krok 6 7 Complete

PRÍLOHA V

(článok 42 ods. 1 písm. a) a článok 47 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (1))

(článok 42 ods. 1 písm. a) a článok 47 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 )

OSVEDČENIE K NIEKTORÝM ROZHODNUTIAM, KTORÝMI SA UPRAVUJE PRÁVO STYKU

UPOZORNENIE Osvedčenie na návrh účastníka vydáva súd, ktorý vydal rozhodnutie, len ak sú splnené podmienky ustanovené v článku 47 ods. 3 nariadenia, ako sa uvádza v bodoch 11 až 14. V opačnom prípade treba použiť prílohu III nariadenia.

List of options for 1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU* (2)

2.   SÚD, KTORÝ VYDAL ROZHODNUTIE A VYDÁVA TOTO OSVEDČENIE*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   ROZHODNUTIE*

Stiahnuť prázdne tlačivo Zobraziť koncept