ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (pl)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5 6 Krok 6 7 Complete

ZAŁĄCZNIK V

(art. 42 ust. 1 lit. a) i art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (1))

(art. 42 ust. 1 lit. a) i art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 )

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ PRZYZNAJĄCYCH PRAWO DO OSOBISTEJ STYCZNOŚCI Z DZIECKIEM

WAŻNE Zaświadczenie jest wydawane na wniosek strony przez sąd, który wydał orzeczenie, wyłącznie jeśli spełnione zostały warunki określone w art. 47 ust. 3 rozporządzenia, jak wskazano w pkt 11–14. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z załącznika III rozporządzenia.

List of options for 1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)

2.   SĄD, KTÓRY WYDAŁ ORZECZENIE I KTÓRY WYDAJE NINIEJSZE ZAŚWIADCZENIE*

2.3. Tel./faks/e-mail*

3.   ORZECZENIE*

Pobierz pusty formularz Załaduj wersję roboczą