ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (bg)

 
1 Start 2 Стъпка 2 3 Стъпка 3 4 Стъпка 4 5 Стъпка 5 6 Стъпка 6 7 Complete

ПРИЛОЖЕНИЕ V

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО НЯКОИ РЕШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРАВО НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО

(Член 42, параграф 1, буква а) и член 47,параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (1))

(Член 42, параграф 1, буква а) и член 47,параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета )

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО НЯКОИ РЕШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРАВО НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО

ВАЖНО Издава се след подадена от страната молба от съда, постановил решението, само ако са спазени условията, предвидени в член 47, параграф 3 от регламента, както е посочено в точки 11—14. В противен случай да се използва приложение III към регламента.

List of options for 1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД* (2)

2.   СЪД, ПОСТАНОВИЛ РЕШЕНИЕТО И ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

2.3. Тел./факс/електронна поща*

3.   РЕШЕНИЕ*

Изтегляне на празния формуляр Заредете версията