ANNEX IX - OSVEDČENIE K VEREJNEJ LISTINE ALEBO DOHODE VO VECIACH RODIČOVSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ (sk)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5 6 Complete

PRÍLOHA IX

OSVEDČENIE K VEREJNEJ LISTINE ALEBO DOHODE VO VECIACH RODIČOVSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

(článok 66 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (1))

UPOZORNENIE

Osvedčenie sa vydáva na návrh účastníka len vtedy, ak členský štát, ktorý poveril verejný orgán alebo iný orgán úradným vyhotovením alebo registráciou verejnej listiny alebo registráciou dohody, mal právomoc podľa kapitoly II oddielu 2 tohto nariadenia, ako sa uvádza v bode 2, a verejná listina alebo dohoda má v uvedenom štáte záväzný právny účinok, ako sa uvádza v bode 12.5 alebo 13.4. Osvedčenie nie je možné vydať, ak existuje náznak o tom, že obsah verejnej listiny alebo dohody je proti najlepším záujmom dieťaťa.

List of options for 1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU* (2)

2.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU MAL PRÁVOMOC PODĽA KAPITOLY II ODDIELU 2 NARIADENIA*

List of options for <none>

3.   SÚD ALEBO PRÍSLUŠNÝ ORGÁN VYDÁVAJÚCI OSVEDČENIE*

3.3. Tel./fax/e-mail*

List of options for 4.   POVAHA LISTINY*

Stiahnuť prázdne tlačivo Zobraziť koncept