ANNEX IX (et)

 
1 Start 2 Samm 2 3 Samm 3 4 Samm 4 5 Samm 5 6 Complete

IX LISA

TÕEND, MIS KÄSITLEB AMETLIKKU DOKUMENTI VÕI KOKKULEPET VANEMLIKU VASTUTUSE KÜSIMUSTES

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (1) artikli 66 lõike 1 punkt b).

OLULINE

Tõend väljastatakse poole taotlusel ainult juhul, kui liikmesriigil, kes volitas avalik-õigusliku asutuse või muu asutuse ametlikult koostama või registreerima ametlikku dokumenti või registreerima kokkulepet, oli käesoleva määruse II peatüki 2. jao alusel kohtualluvus, nagu on osutatud punktis 2, ning ametlikul dokumendil või kokkuleppel on selles liikmesriigis siduv õiguslik mõju, nagu on osutatud punktis 12.5 või 13.4. Tõendit ei või väljastada, kui miski osutab sellele, et ametliku dokumendi või kokkuleppe sisu ei ole lapse parimates huvides.

List of options for 1.   PÄRITOLULIIKMESRIIK* (2)

2.   PÄRITOLULIIKMESRIIGIL OLI MÄÄRUSE II PEATÜKI 2. JAO ALUSEL KOHTUALLUVUS*

List of options for <none>

3.   TÕENDI VÄLJASTANUD KOHUS VÕI PÄDEV ASUTUS*

3.3. Telefon/faks/e-post*

List of options for 4.   DOKUMENDI LIIK*

Laadige alla tühi vorm Laadige mustand üles