ANNEX IV - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS ORDERING THE RETURN OF A CHILD TO ANOTHER MEMBER STATE PURSUANT TO THE 1980 HAGUE CONVENTION (1) AND ANY PROVISIONAL, INCLUDING PROTECTIVE, MEASURES TAKEN IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 27(5) OF THE REGULATION ACCOMPANYING THEM (sv)

 
1 Start 2 Steg 2 3 Steg 3 4 Steg 4 5 Steg 5 6 Steg 6 7 Steg 7 8 Complete

BILAGA IV

INTYG OM AVGÖRANDEN ENLIGT VILKA ETT BARN SKA ÅTERLÄMNAS TILL EN ANNAN MEDLEMSSTAT I ENLIGHET MED 1980 ÅRS HAAGKONVENTION (1) OCH EVENTUELLA KOMPLETTERANDE INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER, DÄRIBLAND SÄKERHETSÅTGÄRDER, SOM VIDTAGITS I ENLIGHET MED ARTIKEL 27.5 I FÖRORDNINGEN

(Artikel 36.1 c i rådets förordning (EU) 2019/1111 (2))

VIKTIGT

Ska på ansökan av någon av parterna utfärdas av den domstol i ursprungsmedlemsstaten för ett avgörande om återlämnande och som meddelats kommissionen enligt artikel 103 i förordningen, om avgörandet om återlämnande behöver verkställas i en annan medlemsstat på grund av ytterligare ett bortförande av barnet/barnen efter det att återlämnande beslutats eller om avgörandet om återlämnande innehåller en interimistisk åtgärd, till exempel en säkerhetsåtgärd, som grundas på artikel 27.5 i förordningen för att skydda barnet från den allvarliga risk som avses i artikel 13 första stycket b i 1980 års Haagkonvention.

List of options for 1.   URSPRUNGSMEDLEMSTAT FÖR AVGÖRANDET OM ÅTERLÄMNANDE AV BARNET/BARNEN* (3)

2.   DOMSTOL SOM UTFÄRDAR INTYGET

2.3 Tfn, fax, e-post*

3.   DOMSTOL SOM HAR MEDDELAT AVGÖRANDET (om annan)

4.   AVGÖRANDE*

Download the blank form Load draft