ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (pl)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5 6 Krok 6 7 Krok 7 8 Krok 8 9 Krok 5 10 Complete

ZAŁĄCZNIK III

ZAŚWIADCZENIE ODNOSZĄCE SIĘ DO ORZECZEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ

(art. 36 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (1)

WAŻNE Zaświadczenie odnoszące się do orzeczenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydawane jest na wniosek strony przez sąd państwa członkowskiego pochodzenia, który to sąd wskazano Komisji zgodnie z art. 103 rozporządzenia.

List of options for 1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)

2.   SĄD WYDAJĄCY NINIEJSZE ZAŚWIADCZENIE*

2.3. Tel./faks/e-mail*

3.   SĄD, KTÓRY WYDAŁ ORZECZENIE (jeśli inny)

4.   ORZECZENIE*

Pobierz pusty formularz Załaduj wersję roboczą