ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (bg)

 
1 Start 2 Стъпка 2 3 Стъпка 3 4 Стъпка 4 5 Стъпка 5 6 Стъпка 6 7 Стъпка 7 8 Стъпка 8 9 Стъпка 9 10 Complete

ПРИЛОЖЕНИЕ III

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯТА ПО ВЪПРОСИ НА РОДИТЕЛСКАТА ОТГОВОРНОСТ

(Член 36, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (1)

ВАЖНО Издава се, след подадена от страната молба, във връзка с решение по въпроси на родителската отговорност от съда на държавата членка по произход, за който Комисията е уведомена, съгласно член 103 от регламента.

List of options for 1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД* (2)

2.   СЪД, ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

2.3. Тел./факс/електронна поща*

3.   СЪД, ПОСТАНОВИЛ РЕШЕНИЕТО (ако е различен)

4.   РЕШЕНИЕ*

Изтегляне на празния формуляр Заредете версията