ANNEX II - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATRIMONIAL MATTERS (nl)

 
1 Start 2 Stap 2 3 Stap 3 4 Stap 4 5 Complete

BIJLAGE II

 

CERTIFICAAT BETREFFENDE BESLISSINGEN IN HUWELIJKSZAKEN

(Artikel 36, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (1))

BELANGRIJK

Af te geven, op verzoek van een partij, ten aanzien van een beslissing waarbij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een huwelijk wordt uitgesproken door het gerecht van een lidstaat van herkomst, zoals overeenkomstig artikel 103 van de verordening ter kennis van de Commissie gebracht.

List of options for 1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST* (2)

2.   GERECHT DAT HET CERTIFICAAT AFGEEFT*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   GERECHT DAT DE BESLISSING HEEFT GEGEVEN (indien anders)

4.   BESLISSING*

List of options for 4.3.   Soort beslissing*

Blanco formulier downloaden Voorlopige versie uploaden