Food
BG
Препоръки за добра хигиенна практика, като част от добрата производствена практика и система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки в пивоварната промишленост
BG
drink
Recommendations for good hygiene practice as a part of good manufacturing practice and HACCP system in breweries
2003
Union of Brewers in Bulgaria
www.pivovari.com


Back to main page