Food
BG
Правила за добри производствени практики в малките и средни предприятия от хлебопроизводството и сладкарството
BG
bread
Principles for good manufacturing practices in small and medium enterprises for production of bread and confectionary
2003
Federation of Bread and Confectionary producers in Bulgaria
office@fbcb-bg.org  


Back to main page