Food
PL
Przewodnik ustanawiania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (w tym systemu HACCP) oraz jego oceny i utrzymywania dla producentów żywności i ich kooperantów w łańcuchu żywnościowym (wytyczne)
PL
HACCP
Guide on establishing and implementation of food safety management system (including HACCP system) and its assessment and maintenance for food producers and its cooperates in food chain (guidelines)
2009
Polski Rejestr Statków Biuro Certyfikacji
Polski Rejestr Statków Biuro Certyfikacji Al. Gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk, Polska
ISBN 978-83-7664-013-6
HACCP


Back to main page